God stämning på årets föreningsstämma

Växas föreningsstämma hölls under onsdagen i ett varmt och soligt Stockholm, där 39 fullmäktige deltog och en ny styrelse valdes.

Människor som lyssnar på talare inomhus

I inledningsanförandet konstaterar ordförande Magnus Carlman att det finns ett ökande intresse för svenskt lantbruk och svensk råvaruproduktion. Han sa att han ser en positiv utveckling också i att allt fler yngre personer vill satsa på mjölk- och köttproduktion, vilket bland annat märks på antalet ansökningar till Tillväxtbolaget som Växa är delägare i.

Magnus öppnade stämman och Katarina Wolf, Rimforsa väljs som ordförande för stämman och Martin Bäck, Rånäs som vice ordförande. På plats fanns 39 fullmäktige.

11,4 miljoner kronor i medlemsnytta

Medlemsnyttan presenterades i summerad form på stämman och de drygt 11 miljoner i medlemsnytta är fördelade inom fyra områden.  Påverkan inom nordiskt avelsarbete står för 4 miljoner där arbete inom avelsråd, Köttrasprövning och arbete i Husdjursnämnd ingår. Drygt 2 miljoner är påverkansarbete där arbete gjorts inom ViLA, för Tidö-utredning med mera. Drygt 2 miljoner motsvarar arbete för att på olika sätt stimulera nyrekrytering till branschen inklusive arbete för att minska veterinärbristen. Knappt 2 miljoner är medlemsnytta i form av att driva och förmedla forskningsresultat.

Växa som lantbrukarens röst

Växa engagerar sig i frågor som är centrala för svensk mjölk- och köttproduktion och en stor del av arbetet med att driva centrala frågor för svenska mjölk- och köttföretagare görs tillsammans med LRF Mjölk och LRF Kött där Växa är representerade. LRF Mjölk arbetar både med att skapa förutsättningar för ökad mjölkproduktion och för att det på konsumtionssidan ska finnas en positiv attityd till mjölk och mejeriprodukter. LRF Mjölk och LRF Kött har tagit fram mjölk- och köttkalkyler som visar lönsamheten inom svensk produktion, och de är viktiga underlag för påverkansarbete för förbättrad konkurrenskraft.

Framgångar inom bolag Växa är delägare i

Växa är delägare i VikingGenetics, Tillväxtbolaget och i Agronod. Ett exempel på utveckling inom bolag Växa äger är exportens ökande andel inom VikingGenetics där exportmarknadernas andel av omsättningen under de senaste åtta åren utvecklats med tio procentenheter.

Tillväxtbolaget har etablerat sig som en viktig part för de lantbruksföretag som vill expandera. En stor mängd av ansökningarna kommer från unga företagare som vill satsa, men som har svårt att få förståelse från traditionella banker vad gäller lantbruksföretags framtida möjligheter.

Agronod har nyligen testat automatisk överföring av data till Arlas klimatberäkningar. Ett tecken på att även myndigheter ser potentialen i Agronod är att företaget beviljats ytterligare 70 miljoner i utvecklingsstöd.

Framgångsrik utveckling inom Växa under 2023

En rad förbättringar och nya verktyg har lanserats av Växa under 2023. Den efterlängtade Hälso- och behandlingsjournalen som finns tillgänglig via MinGård® är ett exempel. Växas nya värmestressfunktion i Växa Control® som lanserades under våren 2023 är ett annat. Vidare det nya rådgivningsverktyget CowCareCompanion®, med tydlig metodik för förbättringsarbete för djurhälsa, som lanserats internationellt genom att det gjorts tillgängligt för Arlas drygt 8 000 ägare i sju länder.

Andra aktiviteter 2023 är jubileumsåret för Kokontrollen® som fyllde 125 år vilket uppmärksammades genom tävlingen ”äldst i Kokontrollen”. Växa har delat ut 161 tårtor för avkastning över 11 000 kg ECM. 150 mjölkglas och 20 karaffer har delats ut för att uppmärksamma den viktiga frågan om att sänka celltalen och 38 byggblommor för att fira nybyggnation.

Ekonomichef Madeleine Melin visade därefter Växas ekonomiska resultat om minus 3 miljoner kronor, vilket är tillfredsställande med hänsyn till 2023 års successivt ökade kostnadsläge, och utmaningar med kronkursen som bland annat påverkat intjäning för doser. Madeleine redogjorde för balansräkning där soliditeten är stabil på drygt 66 procent. Revisor Jens Karlsson kommenterade årsredovisningen, med att alla räkenskaper är fin ordning och yrkade på ansvarsfrihet för styrelse och vd, vilket beslutades av stämman.

Resultat av tidigare strategi mellan 2019 och 2023

En rad nyckeltal har följts av styrelsen och en rad förbättringar uppnåtts under åren 2019 och 2023 som var åren för tidigare strategi. Ett par exempel är:

  • Ökad mjölkavkastning med ungefär 1 procent per år.
  • Minskade genomsnittliga celltal från 247 000 till 225 000.
  • Framstegen inom NTM för Holstein från 2,8 till 3,0 och för SRB ökning från 1,8 till 3,0.
Två styrelsemän
Jonas Carlgren och Johan Liljebäck är nya namn i Växas styrelse. Foto: Växa

Växas styrelse utses

Förslag till styrelse med åtta personer där Magnus Carlman, Sofia Kämpe och Kajsa Petersson valdes  2023. Omval av Anders Ramström, Anna Samuelsson och Sofia Nilsson på två år tillsammans med nyval av Jonas Carlgren, Linghem. Dessutom gör fyllnadsval på ett år Johan Liljebäck, Överkalix.

På frågan vad de nya styrelseledamöterna vill driva för områden säger Jonas Carlgren att han vill driva utveckling och tillväxt inom Växa. Johan Liljebäck vill att Växa ska fortsätta driva effektivitet och produktivitet, vilket han menar Växa bidrar med i hans egna mjölkföretag.

Efter stämman valdes Jannica Krafft och Patrik Davidsson som arbetstagarrepresentanter.

Regeringens arbete för förbättrad konkurrenskraft

Anders Drottja, sakkunnig på Landsbygdsdepartementet och hos Peter Kullgren, var inbjuden till Växas stämma för att berätta om pågående arbete för att förbättra svenskt lantbruks förutsättningar. Områden som nämns av Anders är enklare process för miljötillstånd vilket sammanfattas i ett betänkande i december. Arbete med att ändra benämningen miljöfarlig verksamhet för lantbruksproduktion till miljöpåverkande verksamhet vidtalas, men ännu oklart huruvida förändringen även kan innebära minskad komplexitet för MKB-ansökningar. Arbete pågår också kring att förenkla generationsskifte genom en översyn av jordförvärvslagen.

Veterinärbristen är uppmärksammad, nämner Anders. Arbete för hantering av djurhälsodata pågår, inkluderat att se över tekniska förutsättningar hos Jordbruksverket och hur lagstiftningen behöver ändras.

Anders Drottja summerar med att det finns uppemot 1000 åtgärdsförslag för att förbättra och uppdatera Livsmedelsstrategin i syfte att skapa förutsättningar för en ökad livsmedelsproduktion i Sverige.

Motioner

En rad motioner diskuterades och flera av dem aktualiserade områden som Växa i flera fall redan arbetar med. Förtydligade fakturor finns på Växas Min sida, ökade insatser vid högstadie- och gymnasieskolor, vilket görs i den mån Växa har resurser. Förenklade ViLA-regler och hur påverka förutsättningarna för utbildning av fler veterinärer är också områden där arbete pågår, och som även nämndes av Anders Drottja, från Regeringskansliet.

Arbete för hållbara kor och hållbar mjölkproduktion, genom långlivade kor med god produktion och hälsa, var inriktningen på femte motionen. Detaljer i förslaget tas upp i styrgrupp avel i höst, och därefter i till NAV för beslut.

Mjölkekonomi på individnivå i managementverktyget MinGård® var innebörden i sjätte motionen, och att i MinGård® förutom mjölkmängd i ECM även redovisa mjölkens värde i kronor på individnivå. Styrelsen svarade att frågan om ökad ekonomisering och att visa resultat i kronor är identifierad. Styrelsen kommer att bjuda in fullmäktige till  diskussion om hur mjölkens värde kan visas tydligare i system som MinGård®.

Sjunde motionen handlar om att ECM behöver redovisas tydligare i Växas system som MinGård®, vilket nu är genomfört.

Mer plats för nötköttsfrågorna

Martin Svensson i fullmäktige lyfte behovet av att nötköttsproduktionen är tydligare representerad i Växas styrelse. Anna Samuelsson berättade om arbetet inom en köttgrupp i Växas nya strategi för att nötköttsfrågorna ska få mer plats inom Växas strategiska arbete inklusive i styrelsearbetet.

Göran Johansson, NAB, passar på att berätta om det som Växa arbetar med för nötköttsproducenter. Bland annat inom Köttrasprövningen där det inför Gunnarps aukton gjorts genomlysning av Mycoplasma bovis. Det görs också en rad insatser från Växa inför Elmia Lantbruks djurutställning i höst. Det enda som saknas, enligt Göran, är att Växa behöver driva på kring renrasavel för köttraser.

Två män skakar hand
Per-Johan Svensson avtackades på Växas föreningsstämma. Foto: Växa

Avtackning av tre styrelseledamöter

Avtackning av styrelserepresentanter som lämnar i form av Per-Johan Svensson som parallellt med arbetet i Växas styrelse även arbetat som styrelseordförande i VikingGenetics. Catarina Bengtsson som avgick under vintern avtackades i sin frånvaro. Dessutom avtackades arbetstagarrepresentant Annelie Kjellgren som nu lämnar styrelsen och ersätts av Patrik Davidsson.

Efter att stämman avslutats fanns det mer spännande på agendan: lönsamhetsdiskussion med Anders Ramström.

Lönsamhet i mjölk- och nötköttsproduktionen

För ett hållbart företagande och för att vara med i det sociala skyddsnätet har Växa satt målet om att en lantbruksföretagare bör kunna ta ut lön i nivå med brytpunkten för statlig skatt, som för 2023 är drygt 50 000 kronor. En genomlysning görs av Anders Ramström genom att förtroendevalda i Växa får skicka in sina bokslut, vilket 14 förtroendevalda gjort.

I resultaträkningar 2023 från 14 företag  kan vi se att räntehöjningen påverkar och de höga kostnaderna för insatsvaror gör att 2023 var ett mer utmanande år än de tidigare. Endast en knapp tredjedel av de 14 företagare som skickat in sina bokslut kan ta ut en lön upp till brytpunkten 2023. År 2022 kunde över 70 procent av de som skickade in sina uppgifter ta ut lön upp till brytpunkten, och år 2021 var andelen knappt hälften.

Anders Ramström sammanfattade med att detta resultat visar att 2023 var ett utmanade år, och att det är värdefullt att fullmäktige vill dela med sig av sina resultaträkningar. Anders återkommer om huruvida kartläggningen fortsätter.