Analysera nuläget

Alla nyckeltal

Alla nyckeltal i Kokontrollen®

För dig som är med i Kokontrollen finns det en mängd smarta nyckeltal som du kan använda för att styra din verksamhet.

alt-text

Här hittar du korta sammanfattningar av de bästa inom områdena mjölk och mjölkproduktion, fruktsamhet, kalvning, djurhälsa och avel plus en övrig. Du som är med i Kokontrollen hittar dina nyckeltal på Min sida. Om du vill ansluta din besättning till Kokontrollen är du välkommen att kontakta oss.

Mjölk, mjölkavkastning

Årsproduktionen All mjölk som producerats under kontrollåret som alltid startar den 1 september och slutar 31 augusti.
Min Sida: Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv, Kokontroll & Härst besättningsanalys
305 dagars laktation Räknas fram genom att man summerar avkastningen fram till när djuret uppnår sin 305:e dag efter kalvningen.
Min Sida: Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv, Kokontroll & Härst besättningsanalys
Senaste 12 månaders För kor som deltagit i kokontrollen minst 365 dagar beräknas rullande 12-månadsavkastning. Man utgår ifrån den totala avkastningen i ECM, medeltal % fett och protein för hela perioden.
Min Sida: Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv, Kokontroll & Härst besättningsanalys
Livstidsavkastning Här redovisas den totala avkastningen under kons livstid. Redovisning sker av mjölk kg, fett kg plus protein kg, fett kg samt protein kg.
Min Sida: Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv, Kokontroll & Härst besättningsanalys
Kronor per mjölkande ko/dag i jämförelse Här är mjölkintäkten per månad eller 14-dagars period, dividerad med summan av de kor som producerat under perioden.
Min Sida: Instrumentpanelen
Kg mjölk/mjölkande ko/dag Mejerileveransen per månad eller 14-dagars period, dividerad med summan av de kor som producerat under perioden.
Min Sida: Instrumentpanelen
Mejerileverans % av avkastning Mejerileverans per månad eller 14-dagars period dividerat med avkastningen i kg mjölk från Kokontrollen för aktuell period * 100
Min Sida: Instrumentpanelen
Beläggning mjölkande kor (%) Summa kodagar för mjölkande kor i aktuell period dividerat med antal platser för mjölkande kor * 100.
Min Sida: Instrumentpanelen
Tid i produktion år/ko Summa antal dagar efter kalvning för samtliga kor i aktuell period dividerat med summa för de kor som producerat under perioden för alla kor, gånger 365 (dagar per år).
Min Sida: Instrumentpanelen
Mjölkindex I avelsvärdet för mjölkindex ingår kg mjölk, kg fett, kg protein
Min Sida: Nyckeltal Avel
Fetthalt Min Sida: Nyckeltal Avel Proteinhalt Min Sida: Nyckeltal Avel
Sinperiodens längd Sinperiodens längd, dagar och antal redovisas för samtliga kor, per ras. Sinperiodens längd beräknas som ett medeltal av alla intervall för kor med kalvning (kalvningar) under kontrollåret som föregås av rapporterat sinläggningsdatum. Min Sida: Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv, Djurförsörjningsportalen  Förstakalvarnas laktationsavkastning i procent av äldre kors Är det till exempel motiverat att förstakalvarna ska ha lägre avkastning än förstakalvare i andra besättningar på grund av till exempel tidig inkalvningsålder. Anses avkastningen vara för låg analysera orsakerna som kan vara att utfodringen före kalvningen behöver förbättras. Min Sida: Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv
Urea Tankurea från mejeriet för aktuell period.
Min Sida: Instrumentpanelen
Avvikande ureavärden Andel kor med låga och höga ureavärden de senaste 12 månaderna
Min Sida: Signaler Djurvälfärd™
Låga ureavärden Andel kor med låga ureavärden de senaste 12 månaderna
Min Sida: Signaler Djurvälfärd™
Medelantal kor, medelantal mjölkande samt variation i antal mjölkande Medelantalet kor samt medelantalet mjölkande kor de senaste tolv månaderna. Visar dessutom de månader som det senaste året haft lägst och högst antal mjölkande.
Min Sida: Djurförsörjningsportalen
Dagar i Mjölk är ett internationellt nyckeltal som visar på effektiviteten i din mjölkproduktion. Nyckeltalet för de mjölkande korna påverkas bland annat av antalet kalvningar, kalvningsintervall och hur länge slaktkorna mjölkar i besättningen.
Min Sida: Instrumentpanelen
 

Fruktsamhet

Fruktsamhet Följ upp kor som ej är seminerade efter kalvning. Är seminerade djur dräktiga? Sker dräktighetsundersökning fortlöpande?  Min Sida: Kokontroll enkla rapp celltal fruktsamhet Ej påbörjade kvigor äldre än 17 mån Hur stor andel av kvigorna som är äldre än 17 månader saknar seminering eller betäckning. Min Sida: Signaler Djurvälfärd™
Dotterfertilitet Genetisk kapacitet för fruktsamhet: antal ins, antal dagar mellan kalvning och första ins, xx Min Sida: Nyckeltal Avel Senaste 12 månaderna antal i ins/bet per djur Hur är utvecklingen jämfört mot tidigare år och hur är resultatet jämfört medeltalet i andra besättningar. Min Sida: Kokontroll enkla rapp celltal, fruktsamhet.
Inseminationsprocent Måttet är en uppskattning av hur stor andel av brunsterna man lyckas upptäcka (och seminera på) efter 1a ins, dvs. ett mått på brunstkontrollens effektivitet under inseminationsperioden.
Min Sida: Kokontroll enkla rapp celltal, fruktsamhet
Frivillig väntetid Tidsperiod efter kalvning där besättningen eventuellt har satt egna mål om hur tidigt korna ska semineras. Min Sida: Kokontroll enkla rapp celltal fruktsamhet
Dräktighetsgivande ins per månad samt variation mellan månader Medelantalet dräktighetsgivande ins per månad, per kvigor och kor. Visar även antalet dräktighetsgivande ins de månader som hade högst respektive lägst antal dräktighetsgivande ins. Beräknas för tolv månader med tre månaders förskjutning för att dräktighetsundersökning ska hinna genomföras. Min Sida: Djurförsörjningsportalen Påbörjade som dräktighetsundersökts Andelen dräktighetsundersökta av påbörjade kor där tre månader passerat sedan första insemination. Beräknas för tolv månader med tre månaders förskjutning för att dräktighetsundersökning ska hinna genomföras. Min Sida: Djurförsörjningsportalen
Insemineringar per månad samt variation mellan månader Medelantalet insemineringar per månad, per kvigor och kor. Visar även antalet semineringar de månader som hade högst respektive lägst antal semineringar. Beräknas för tolv månader med tre månaders förskjutning för att motsvara samma period som dräktighetsgivande ins. Min Sida: Djurförsörjningsportalen Dräktighetsprocent Anger andelen semineringar av totalt antal semineringar som gett upphov till en dräktighet. Min Sida: Djurförsörjningsportalen

Kalvning

Inkalvningsålder Sker inkalvningen vid rätt ålder, storlek o™ch tidpunkt. Min Sida: Kokontroll enkla rapp celltal fruktsamhet, Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv, Kokontroll & Härst. Besättningsanalys och Signaler Djurvälfärd™, Djurförsörjningsportalen. Kalvningar senaste 12 månaderna Min Sida: Nyckeltal Avel
Antal kalvningar kommande i olika månader Jämför med antalet under det senaste året och diskutera eventuelle ändringar av semineringstidpunkt framför allt vad det gäller kvigorna. Min Sida: Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv Kalvningsintervall Tiden mellan två kalvningar Min Sida: Kokontroll enkla rapp celltal fruktsamhet, Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv och Kokontroll & Härst. Besättningsanalys, Djurförsörjningsportalen
Kalvning - första ins mer än 70 dagar Hur stor andel av korna är inte seminerade eller betäckta inom 70 dagar efter kalvning de senaste 12 månaderna Min Sida: Signaler Djurvälfärd™ Kalvning - senaste ins. mer än 120 dagar Hur stor andel av korna är seminerade eller betäckta senaste gången mer än 120 dagar efter kalvning under de senaste 12 månaderna Min Sida: Signaler Djurvälfärd™
Kalvning första ins (KFI) och kalvning sista ins (KSI) Hur många dagar i genomsnitt är det till första ins efter kalvning respektive sista semineringsdag efter kalvning. Min Sida: Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv och Signaler Djurvälfärd™ 6 månaders horisont (prognos förstakalvningar) Antal förväntade första kalvningar och möjliga första kalvningar samt diff, kvigor som blir 2 år och ej är seminerade Min Sida: Nyckeltal Avel
Rekrytering Ålderskategorier för din besättning Min Sida: Nyckeltal Avel Kalvning far Avelsvärde för kalvningar: storlek, livskraft mm hos kalven Min Sida: Nyckeltal Avel
Kalvning morfar Avelsvärde för kalvningsförmågan: förlossningsvägar, värkarbete mm Min Sida: Nyckeltal Avel Rekryteringsprocent En % sats på hur många kvigor som kalvar in. Min Sida: Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv
Rekryteringsprocent Andel förstakalvare av medelkoantalet för de senaste tolv månaderna, i procent. Min Sida: Djurförsörjningsportalen Medelantal kalvningar per månad samt variation under året Medelantal kalvningar per månad för de senaste tolv månaderna samt antal kalvningar den månad som hade lägst respektive högst antal.  Min Sida: Djurförsörjningsportalen
Andel kvigkalvar Andel kvigkalvar av födda kalvar de senaste tolv månaderna. Min Sida: Djurförsörjningsportalen  

Djurhälsa

Djurhälsokostnaden Signaler Djurvälfärd™ visar uppskattade totala djurhälsokostnader för den egna besättningen och jämför resultatet med andra besättningar. I beräkningarna ingår uppskattade kostnader för nyckeltalen, Kalvdödlighet kvigor 1-60 dagar, Kalvdödlighet kvigor 2-6 månader, Ungdjursdödlighet 6-15 månader, Inkalvningsålder, Spädkalvsdödlighet 0-24 timmar, Förlamningar och kramper, Övriga utfodringssjukdomar, Mastitbehandlingar, Beräknat tankcelltal, Kalvningsintervall, Klöv och bensjukdomar, Utgång totalt och Självdöda/Avlivade kor.. Min Sida: Signaler Djurvälfärd™ Juverhälsa Har juverhälsan förbättrats eller försämrats. Jämför antal kor i juverhälsoklass 6-9 med tidigare månaders resultat. Avelsvärdet som finns i Nyckeltal Avel för juverhälsa omfattar veterinärbehandlade mastiter och celltal. Min Sida: Kokontroll enkla rapp celltal, fruktsamhet och Nyckeltal Avel.
Beräknat tankcelltal Min Sida: Signaler Djurvälfärd™ Tankcelltal (1 000-tal/ml) Summa (antal celler i 1 000-tal gånger mejerileverans per leveranstillfälle) dividerat med mejerileverans. Min Sida: Instrumentpanelen
Spädkalvsdödligheten 0-24 timmar  Hur stor andel av kalvarna är dödfödda eller dör under första dygnet. (alt. har varit dödfödda eller fött under första dygnet de senaste 12 månaderna Min Sida: Signaler Djurvälfärd™ Kalvdödlighet (kvigor) 1-60 dagar Hur stor andel av kalvarna dör under de första 60 dagarna. (alt motsvarande ovan) Min Sida: Signaler Djurvälfärd™ och Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv
Kalvdödlighet (kvigor) 2-6 månader Hur stor andel av kalvarna dör under tiden 2-6 månader (alt motsvarande spädk.) Min Sida: Signaler Djurvälfärd™ Ungdjursdödlighet 6-15 månader Hur stor andel av ungdjuren dör under tiden 6-15 månader (alt motsvarade spädk.)Min Sida: Signaler Djurvälfärd™
Kalv- och ungdjursförluster Visar andelen kalvar och ungdjur som dör (ungdjur även slakt med orsak annan än Övrig utgångsorsak). Beräknas för de senaste tolv månaderna. Beräknas som 1 * (1-spädkalvdödlighet) *(1/kalvdödlighet 1-60 dgr) * (1/kalvdödlighet 2-6 mån) *(1/ungdjursdödlighet 6-15 mån) * (1/ungdjursdödlighet 15- mån). Min Sida: Djurförsörjningsportalen Förlamningar och kramper Hur stor andel av korna har drabbats av förlamningar eller kramper de senaste 12 månaderna. Av de inrapporterade sjukdomar som förlamningar och kramper består av är kalvningsförlamning den vanligaste. Min Sida: Signaler Djurvälfärd™
Klöv- och Bensjukdomar (rapp av veterinär och klövvårdare) Hur stor andel av korna har drabbats av klöv- eller bensjukdomar som t.ex. klövspaltinflammation de senaste 12 månaderna. Min Sida: Signaler Djurvälfärd™

Kalvningssvårigheter Hur stor andel av kalvningarna har varit svåra de senaste 12 månaderna Min Sida: Signaler Djurvälfärd™ och Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv

Sjukdomsrapporterade kor totalt Hur stor andel av korna har rapporterats sjuka eller behandlats de senaste 12 månaderna Min Sida: Signaler Djurvälfärd™

Mastitbehandlingar Hur stor andel av korna har drabbats av mastit de senaste 12 månaderna Min Sida: Signaler Djurvälfärd™

Övriga utfodringssjukdomar Hur stor andel av korna har drabbats av utfodringssjukdomar som t.ex. acetonemi eller löpmagsförskjutning de senaste 12 månaderna.  Min Sida: Signaler Djurvälfärd™ Sjukdomar under året Hur många kor har blivit behandlade för respektive sjukdom. Min Sida: Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv
Utgångsorsaker Utgångsorsaker som det förekommer stor andel ut av. I Signaler Djurvälfärd™ hittar man andel utgångna totalt, pga juversjukdom, klövar/ben, förstakalvare o fruktsamhet. Min Sida: Kokontroll & Härstamning dokumentarkiv och Kokontroll & Härst. Besättningsanalys och Signaler Djurvälfärd™ Utgång fruktsamhet Andel kor med utgångsorsaker som är relaterade till fruktsamhet de senaste 12 månaderna Min Sida: Signaler Djurvälfärd™
Utgång förstakalvare 1-90 dagar efter kalvning Andel förstakalvare som slagits ut inom 90 dagar efter kalvning de senaste 12 månaderna Alt. Procent av korna som slaktats tidigt i livet Min Sida: Signaler Djurvälfärd™, Djurförsörjningsportalen Utgång juversjukdom Andel kor med utgångsorsaker som är relaterade till juversjukdomar de senaste 12 månaderna Min Sida: Signaler Djurvälfärd™
Utgång klövar och ben Andel kor med utgångsorsaker som är relaterade till klövar och ben de senaste 12 månaderna Min Sida: Signaler Djurvälfärd™ Utgång totalt (ej liv) Hur stor andel av korna har utgått totalt under de senaste 12 månaderna Min Sida: Signaler Djurvälfärd™, Djurförsörjningsportalen
Självdöda/avlivade kor Hur stor andel av korna har självdött eller nödslaktats de senaste 12 månaderna Min Sida: Signaler Djurvälfärd™  

Avel

NTM på besättningsnivå Summan av besättningens NTM delat på antalet kor, kvigor mm jämfört med rasens medeltal. Min Sida: Nyckeltal Avel, differens NTM även i Djurförsörjningsportalen Tillväxt Avelsvärde för köttansättning och daglig tillväxt Min Sida: Nyckeltal Avel
Mjölkbarhet Avelsvärde för mjölkflöde Min Sida: Nyckeltal Avel Ben Avelsvärde för exteriörbedömning av ben Min Sida: Nyckeltal Avel
Juver Avelsvärde för exteriörbedömning av juver Min Sida: Nyckeltal Avel Lynne Avelsvärde för hur lätt kvigan är att mjölka in Min Sida: Nyckeltal Avel
Överlevandetal Avelsvärde för hållbarhet, hur många som överlever 1:a lakt, 2:a lakt och 3:e lakt. Min Sida: Nyckeltal Avel Andel med okänd far Visar andelen kalvar som fötts med okänd/osäker far av totalt antal födda kalvar de senaste tolv månaderna Min Sida: Djurförsörjningsportalen

Övrigt

Klövregistrering Avelsvärde för klövhälsa baserat på klövverkarnas registreringar. Min Sida: Nyckeltal Avel

Kontakta mig