Avel på djupet

Avel och urval

Avel och urval

För önskvärda framsteg inom en ras krävs ett väldefinierat avelsmål som beskriver vad man vill uppnå och ett långsiktigt kontinuerligt arbete. Investeringar i förbättrat djurmaterial blir då bestående och byggs på generation för generation.

För önskvärda framsteg inom en ras krävs ett väldefinierat avelsmål som beskriver vad man vill uppnå och ett långsiktigt kontinuerligt arbete. Investeringar i förbättrat djurmaterial blir då bestående och byggs på generation för generation.

Hur aveln bedrivs inom olika djurslag varierar men de grundläggande delarna i ett avelsprogram är de samma. Det viktigaste är att hitta de avelsmässigt bästa djuren och använda dessa på ett optimalt sätt. Rådgivning och hjälpmedel för avelsplanering underlättar.

Våra avelsmål och vad vi vil föärndra i fyra steg

Grunden i ett avelsprogram är att (1) mäta och registrera olika egenskaper så att (2) avelsvärden kan beräknas och (3) användas för att välja de djur som ska användas i aveln. (4) Avelsframsteg inom en ras kan mätas genom att se om medeltalet för avelsvärdena förbättras för de egenskaper man önskar förbättra enligt avelsmålet.

Avelsvärden är djurets varudeklaration

Avelsvärden beskriver vilken effekt som fås i nästa generation om djuret används i avel. Dessa används för rangordning av djur och urval av avelsdjur. Hur intensivt avelsdjuren används styrs både av avelsföretag och ute i besättningarna.

Beräkning av tillförlitliga avelsvärden kräver en omfattande registrering av olika egenskaper såsom exempelvis mjölkproduktion, tillväxt, sjukdomsregistreringar och livslängd, samt kännedom om djurens identitet och släktskap. För vissa raser används även uppgifter om djurets DNA för att erhålla säkrare avelsvärden.

Om genomiska avelsvärden för hondjur önskas, beställer djurägaren en genomisk analys. 
Mer om genomisk analys