Avel på djupet

Enskilda avelsvärden och delindex

Enskilda avelsvärden och delindex

Avelsvärden beräknas för ett stort antal egenskaper. Dessa vägs sedan ihop till så kallade delindex och i ett totalindex.

Flera separata avelsvärderingar

För mjölkkor av nordiska röda raser, holstein och jersey kommer det stora antalet publicerade avelsvärdena från ett tiotal separata avelsvärderingar. Egenskaper med genetiska samband avelsvärderas vanligtvis i samma avelsvärdering för att ge säkrare avelsvärden. 
Mer om hur avelsvärden beräknas  

Därefter vägs flera av avelsvärdena från en avelsvärdering samman till ett så kallat delindex för en egenskap. Dessa sammanfattas nedan uppdelat på olika kategorier. 

Produktion

I denna kategori ingår delindexen mjölkindex och tillväxt.

 • Delindexet mjölkindex beskriver genetisk potential för att producera mjölk, fett och protein. Det inkluderar avelsvärden för mjölk och fett i de första tre laktationerna. Målet är att producera en mjölkråvara som motsvarar mejeriernas betalningssystem.
 • Delindexet tillväxt beskriver genetisk potential för slaktkroppstillväxt och formklass. Avelsvärdena baseras på slaktregistreringar från tjurkalvar.

Funktionella egenskaper 

Hit räknas hälsoegenskaper, fruktsamhet, kalvningsegenskaper, överlevnad samt bruksegenskaper såsom mjölkbarhet och lynne.

Hälsoegenskaper

 • Delindexet juverhälsa beskriver genetisk potential för juverhälsa, mastitresistens, och baseras på veterinärregistreringar i de första tre laktationerna. Celltal bidrar med extra information.
 • Veterinärregistreringar utgör också grunden för delindexet övrig hälsa som beskriver genetisk potential för resistens mot fruktsamhetsstörningar, metaboliska- samt ben och klövsjukdomar.
 • Klövhälsoregistreringar från klövverkare ligger till grund för delindexet klövhälsa vilket beskriver genetisk potential för resistens mot klövsjukdomar.

Honlig fruktsamhet

 • Delindexet honlig fruktsamhet beskriver genetisk potential för att starta eller återuppta brunstcykling efter kalvning, att visa brunst och att bli dräktig vid insemination.

Kalvningsegenskaper

Två delindex beräknas, båda baseras på uppgifter om levandefödda kalvar och kalvningsförmåga.

 • Delindexet kalvningar, far, beskriver en kalvs genetiska potential för att födas och överleva första dygnet, direkt effekt.
 • Delindexet kalvningar, maternell, beskriver genetisk potential för att kalva och få kalvar som överlever första dygnet, maternell effekt.

Överlevnad

 • Delindexet överlevnad beskriver kornas genetiska potential för produktiv livslängd.
 • Delindexet för ungdjursöverlevnad beskriver genetisk potential för ungdjursöverlevnad.

Mjölkbarhet och lynne

 • Delindexet mjölkbarhet beskriver genetisk potential för mjölkbarhet, mjölkflöde. En egenskap som har blivit extra viktig i och med automatiska mjölkningssystem.
 • Lantbrukarnas bedömning av kornas lynne jämfört med andra kor i samma besättning ligger till grund för delindexet lynne.  

Exteriör

Tre delindex beräknas för exteriör där avelsvärdena främst baseras på registreringar från linjära exteriörbedömningar.

 • Delindexet för kroppsstorlek beskriver genetisk potential för kroppsexteriör. Detta delindex ingår inte i NTM för någon av raserna.
 • Delindexet för juver beskriver genetisk potential för juverexteriör.
 • Delindexet för ben beskriver genetisk potential för benexteriör.

Fodereffektivitet

 • Delindexet för sparat foder beskriver genetisk potential för att spara foder genom ett lägre underhållsbehov och högre metabolisk effektivitet.

På NAVs webbplats hittar du mer om

Avelsvärden för produktion
Avelsvärden för funktionella egenskaper
Avelsvärden för exteriör 
Avelsvärden för sparat foder