Avel på djupet

Finansiering avelsvärden

Finansiering avelsvärden

Avelsvärderingen finansieras på olika sätt för renraser inom mjölk, kött och kött x mjölk. Så här fungerar finansieringen när du använder importtjurar och abonnerar på avelsvärden för mjölkraser.

Fenotypiska värden krävs för genomiska avelsvärden

Avelsvärden på hondjur är en grundförutsättning för effektiv avelsplanering. Fenotypiska avelsvärden baseras på härstamningsinformation och egna registreringar. När detta kompletteras med DNA-information får vi fram genomiska avelsvärden. Det ger en säkrare skattning av genetisk förmåga.

För att få genomiska avelsvärden behöver hondjuret ha fenotypiska avelsvärden. Det är djurägaren som beställer och betalar för den genomiska analysen. I många fall finansieras fenotypiska avelsvärden av dosförsäljaren, men vid användning av importtjurar kan det krävas ett djurägarabonnemang.

Finansiering via dosförsäljaren

Finansiering av fenotypiska avelsvärden för avkommor efter semintjurar av raserna SRB, holstein och jersey, betalas i de flesta fall av dosförsäljaren. Antingen via en avgift per dos, eller avgift per tjur kombinerat med en dosavgift. I nuläget betalar VikingGenetics, Skånesemin, GGI Sweden AB samt Svensk Ayrshireavel för avelsvärdering av sina samtliga tjurar och deras avkommor.

För att effektivisera avelsarbetet och ge säkrare avelsvärden för avkommor från samtliga importtjurar publiceras avelsvärden för alla avkommeprövade tjurar som avelsvärderas av Interbull och marknadsförs i Sverige. Publicering sker både av Nordisk avelsvärdering och Växa Sverige.  

För att möjliggöra för alla djurägare att få avelsvärden för sina hondjur, samt för att fördela kostnaderna för den officiella avelsvärderingen på alla användare, finns ett djurägarabonnemang i de fall där dosförsäljaren inte betalar.

Finansiering via djurägarabonnemang

De djurägare som beställer alla eller del av sina doser från en eller flera importörer som valt att inte betala för avelsvärderingen, behöver abonnera för att få avelsvärden för avkommor efter berörda tjurar.

Avelsvärden för importtjurars avkommor

Ett abonnemang på avelsvärden som ger dig möjlighet att få avkommorna efter obetalda importtjurar avelsvärderade. De avelsvärderas då enligt samma principer som avkommor till tjurar där avelsvärderingen betalats via dosförsäljaren. Kostnaden är ett mindre engångsbelopp per fött hondjur.

Vilka kalvar omfattas

Om du ansluter dig till tjänsten innebär det att du abonnerar på fenotypiska avelsvärden publicerade av Växa Sverige för avkommor som föds i besättningen efter 1/9 2017 efter obetalda berörda importtjurar av raserna SRB, holstein och jersey. Startdatum för födda kalvar gäller i nuläget oavsett när abonnemangen påbörjas och omfattar även utgångna djur.  

Läs mer om abonnemang avelsvärden och vilka tjurar det gäller

Mer om berörda tjurar och dess avkommor

Avelsvärdesberäkning

Alla djur ingår i avelsvärderingen, även de tjurar där importören inte betalar för avelsvärden och deras avkommor. Den enda skillnaden är att kodatabasen inte uppdateras med avelsvärden från berörda avkommor. Djurägaren kan däremot abonnera för att få värdena.

H-index på nyfödda kalvar

När djurägaren abonnerar på fenotypiska avelsvärden, redovisas härstamningsindex som vanligt för kalvar efter obetalda importtjurar. Saknas abonnemang, blir inga avelsvärden redovisade någonstans för denna grupp av kalvar. Oavsett om avkommans far och mor har avelsvärden. Det förändras inte när djuren blir äldre, utan de förblir utan avelsvärden så länge det inte finns ett abonnemang.

Nyfödda kalvar efter obetald importtjur och efter hondjur som inte har avelsvärden, på grund av att abonnemang saknats vid moderns födelse, får också de ett H-index vid abonnemang. Första H-indexet baseras då på faderns avelsvärden och en skattning av avelsvärden för kor födda ett visst årtal. Ett påbörjat abonnemang som även innefattar modern innebär att kalven får ett riktigt H-index inom max en månad, när avelsvärden för hondjur uppdateras i systemet.

Avelsvärden i verktyget Genvägen

Finns ett abonnemang finns också riktiga avelsvärden för avkommor till obetalda importtjurar i Genvägen. Precis på samma sätt som för avkommor till tjurar som har en betald avelsvärdering.

Om djurägaren saknar abonnemang blir avkommorna utan avelsvärden i Genvägen. Det betyder att NTM-värdet inte redovisas, medan de olika delegenskaperna får ett schablonmässigt värde satt till 100.

Väljer man att kombinera berörda hondjur, får den planerade kalvens avelsvärde bidrag 100 på alla delegenskaper från hondjuret, och de verkliga värdena för delegenskaperna från fadern. Kalvens beräknade avelsvärden blir på grund av detta felaktiga i Genvägen.

Om en importör börjar betala

Vilka avkommor som får avelsvärden hanteras på tjurnivå. Oavsett om betalning görs av dosförsäljaren eller via abonnemang. Idag finns importörer som inte betalar för nya tjurar, men som betalar en avgift för äldre tjurar. I dessa fall får de äldre tjurarnas avkommor avelsvärden. Det gäller både de avkommor som redan har fötts och nya från samma tjur.

En importör kan börja betala för nya tjurar. Då får dess avkommor avelsvärden utan abonnemang. De gamla behandlas enligt tidigare regel där abonnemang behövs om avelsvärden önskas. Alltså om djuren får avelsvärden automatiskt eller inte bestäms av vem som är far till kalven.