NTM – ett effektivt verktyg för nordiska mjölkföretag

Avelsframstegen ökar om alla inom en ras strävar åt samma håll. Därför skapades det gemensamma avelsmålet Nordic Total Merit (NTM) år 2008 för raserna RDC, holstein och jersey och ersatte därmed de tidigare nationella totalindexen i medlemsländerna. NTM uppdateras ungefär var tionde år.

  • Ökad lönsamhet genom optimal sammanvägning av alla ekonomiskt viktiga egenskaper.
  • Balanserat avelsmål för förbättrad hälsa, fruktsamhet, produktion och funktionell exteriör.
  • Baserat på dina värdefulla och unika registreringar samt nordiska produktionsförhållanden.

Ditt effektiva avelsverktyg för ökad lönsamhet

Avelsbeslut som baseras på det nordiska totalindexet (NTM) förbättrar lönsamheten i ditt mjölkföretag genom att väga samman alla ekonomiskt viktiga egenskaper på ett optimalt sätt. NTM strävar efter en hög genetisk förmåga för avkastning, hälsa, fruktsamhet och exteriör vilket resulterar i produktiva och hållbara kor av de nordiska röda raserna, holstein och jersey i Danmark, Finland och Sverige.

Genom att öka den genetiska förmågan i din besättning uppnås en bestående ekonomisk effekt som kan byggas på år efter år. Oavsett om du är avelsintresserad eller finner skötselfrågor mer engagerande är NTM ett kraftfullt och enkelt verktyg för att förbättra din besättning!

Hälsa Produktion
Honlig fruktsamhet Mjölkindex
Kalvningsförmåga Tillväxt
Juverhälsa Exteriör
Övrig hälsa Kroppsstorlek
Klövhälsa Ben
Livslängd Juver
Mjölkbarhet  
Lynne  
Ungdjursöverlevnad  
   

Förbättrar alla viktiga egenskaper

NTM gör det möjligt att förbättra alla ekonomiskt viktiga egenskaper. Olika egenskapsgrupper, vilka avspeglar flera produktions-, hälso- och exteriöregenskaper, vägs samman baserat på rasspecifika ekonomiska vikter.

NTM är det mest omfattande avelsmålet världen över tack vare de nordiska ländernas unika databaser för nötkreatur som även inkluderar registreringar av sjukdomsfall och semineringar.

Det är idag känt att urval av avelsdjur baserat endast på avkastning och exteriör medför försämrad fruktsamhet och hälsa. Vår nordiska avelsprofil med hög vikt på hälsoegenskaper är idag därför allmänt accepterad internationellt. Genom att använda NTM kan alla viktiga egenskaper förbättras samtidigt.

Avelsframsteget för NTM är tydligt för alla raser. Detta innebar att djurens genomsnittliga genetiska förmåga förbättras årligen så att avkommorna i genomsnitt har en högre genetisk förmåga jämfört med föräldragenerationen.

Ditt avelsmål – nu och i framtiden

NTM gynnar både dina kor och dig som mjölkföretagare eftersom det resulterar i produktiva, fruktsamma, friska och hållbara kor.

NTM bygger på värdefulla registreringar från din besättning. Den höga kontrollanslutningen i de nordiska länderna och det stora antalet egenskaper som ingår gör NTM till ett tillförlitligt mått på lönsamhet.

NTM är skräddarsytt for nordiska produktionsförhållanden. Det är framtaget för dig i nära samarbete med bland annat de nationella rasföreningarna. Du kan lita på NTM. Det justeras vid behov så att det alltid ska vara ett effektivt avelsverktyg för dig att öka lönsamheten i ditt mjölkföretag.

Med urval baserat på genomiska avelsvärden, har takten på avelsframsteget ökat. Detta gör det ännu viktigare att sträva i rätt riktning, det vill säga att ha ett avelsmål som bidrar till produktiva, hållbara och lönsamma kor!

NTM – ett effektivt verktyg för nordiska mjölkföretag (PDF)

NTM är allt du behöver

Använd alltid NTM för att välja ut de genetiskt bästa djuren om du siktar på en ökad lönsamhet. Det säkerställer en rättvis jämförelse av alla tjurar och kor inom rasen både inom och över landsgränserna.

Fråga alltid efter NTM när du köper spermadoser eller livdjur. Ett högt NTM värde är alltid ekonomiskt fördelaktigt. En skillnad på 10 NTM-enheter mellan två kor motsvarar ett extra årligt värde av 1000 kronor för den bättre kon.

Det finns en stor variation i NTM mellan både tjurar och kor. NTM-värdet för alla tjurar och kor jämförs med det genomsnittliga NTM-värdet för tre till fem år gamla kor, vilket är satt till noll. NTM-värdena är normalfördelade med en standardavvikelse på 10 indexenheter för tjurar och något lägre för kor. En tjur med NTM +30 är 30 enheter (eller 3 standardavvikelser) bättre än den genomsnittliga kon i besättningen.

Kombinera rangordning av djuren baserat på NTM med en sund avelsplanering för att optimera matchning av individer och för att undvika inavel. Bland tjurarna med höga NTM-värden kan du välja de som bäst uppfyller förutsättningarna och målen för korna i din besättning!

Arbetar som:
Expert husdjursgenetik

Telefon:
010-47 10614

Mobiltelefon:
076-100 97 41