Avel på djupet

Tolkning av avelsvärden

Tolkning av avelsvärden

Alla avelsvärden är normalfördelade. Det innebär att de flesta djur har avelsvärden nära medeltalet. Endast ett fåtal djur har antingen extremt låga eller extremt höga avelsvärden.

Avelsvärdena som publiceras för både mjölk- och köttraserna är omräknade till så kallade relativtal. Det betyder att de jämförs med ett definierat medeltal för en jämförelsegrupp, kallad basgrupp. Avelsvärdena har därför en viss spridning, standardavvikelse, runt medeltalet. Det gör att alla avelsvärden får samma skala vad gäller medel och spridning. Oavsett i vilken enhet egenskapen bedöms, som exempelvis kilo eller kalvningsklass. 

Enskilda avelsvärden och delindex: medeltal 100 och spridning 10

Totalindex - NTM för mjölkraser/Avelsindex för köttraser: medeltal 0 och spridning 10 

 

Fördelning av avelsvärden inom en population

Medeltalet för NTM/Avelsindex är 0 och medeltalet för alla övriga avelsvärden är 100.

NTM > +30 Extremt bra, 0,1% av alla

NTM > +20 Mycket bra, 2,2% av alla

NTM > +10 Bra, 16% av alla

NTM = 0 medel

 

Basgruppen som jämförelse

Basgruppen väljs ofta så att den återspeglar aktiva djur i populationen för att kunna jämföra tilltänkta avelsdjur med aktuella djur och inte djur födda för länge sedan. Så har vi också valt att göra med svenska och nordiska avelsvärden. Det kallas för en rörlig basgrupp när man vid varje avelsvärdering flyttar basgruppen. Basgruppen i avelsvärderingen för mjölkraser utgörs av kor födda tre till fem år före aktuell avelsvärdering medan basgruppen för köttraser utgörs av djur födda fem till nio år före aktuell avelsvärdering.  

Det är alltså djur i basgruppen som har ett medelvärde på 100 för enskilda avelsvärden och delindex samt ett medelvärde på 0 för NTM/Avelsindex. 

Spridning och standardavvikelser

En spridning på 10 enheter innebär att nästan alla djur inom rasen kommer ha avelsvärden som ligger mellan ± 3 standardavvikelser från medlet, det vill säga mellan 70 och 130 för enskilda avelsvärden och delindex och mellan -30 och +30 för NTM/Avelsindex.

Avelsvärden uttrycks på individnivå och när man väljer djur för avel ska man tänka på att endast hälften av ett djurs genetiska förmåga nedärvs till avkomman. 

Från de relativa avelsvärdena kan man inte direkt bedöma vad ett djurs avkomma kan förväntas prestera i form av exempelvis tillväxt. För detta behövs kännedom om värdet per relativtalsenhet samt rasens medeltal för egenskapen i fråga. 

Värdet per relativtalsenhet - mjölkras

Säkerheten

Avelsvärden beräknas med en viss säkerhet som varierar mellan 0 och 1. Det kan också uttryckas i procent. Säkerheten påverkas framförallt av hur ärftlig en egenskap är och hur mycket information som finns tillgänglig på djuret själv samt dess släktingar för egenskapen i fråga samt för andra egenskaper som analyseras i samma körning.