Dräktighetstest med mjölkprov väl etablerat runt om i världen!

I samband med ICAR-konferens i Edinburgh förra veckan hölls ett seminarium om dräktighetsanalyser. Metodiken är väl etablerad i omvärlden och används i cirka 30 länder och 100 laboratorier. Totalt har cirka tio miljoner analyser utförts efter introducering.

Vi i Sverige ligger tillsammans med Danmark i spetsen för utnyttjande av analysen. I flera föredrag på ICAR-konferensen, International Commission for Animal Recording, framhölls följande framgångsfaktorer för analysen:

  • Tidig upptäckt av tomma kor (från 28 dagar efter ins.) ger möjlighet till tidig omseminering.
  • Mindre stress för kor och skötare. Ingen uppsamling, uppbindning, drivning, palpering etc.
  • Lätt beställa och registrera, återredovisa resultat.
  • Kostnadseffektiv hantering som helhet.

Försök och resultat från Danmark visar att metodiken fungerar väl med alla stallsystem, mjölkningssystem och för alla koraser.

Det har framförts farhågor om att enskilda kors resultat kan påverkas av mjölkspill från dräktiga kor, så kallad carry-over. Detta har undersökts av flera organisationer. Man säger samstämmigt att med korrekt skötta, rätt monterade och inställda provtagare är denna risk mycket liten!
Vad man däremot pekar på som mycket viktigt är noggrannhet vid identifiering av kor. Det vill säga att man kopplat korrekt koidentitet till respektive provkopp.

Dräktighetsanalys från mjölkprov är bara ett exempel på att mycket forskning pågår för att utveckla användning av mjölkanalyserna i Kokontrollen. Flera presentationer visade hur man vill kunna använda kokontrollprov för att skatta kors energibalans, använda progesteronanalyser, analysera fria fettsyror, använda information om laktosinnehåll, analysera olika så kallade biomarkörer för att använda i till exempel. avelsvärdering. Vi har en spännande framtid för oss! 

Nisse Larsson 

Fotnot: Fakta: ICAR är en internationell organisation som arbetar med att ta fram riktlinjer och standard för kontrollarbetet för mjölk- och köttdjur. Växa Sverige är medlem i ICAR och godkänd enligt deras kvalitetsprogram ICAR Certificate of Quality.

Arbetar som:
Kokontrollspecialist

Telefon:
010-471 06 43

Mobiltelefon:
070-2522620