Ventilationen avgörande för stallmiljön

Trasiga fläktar och fågelbon i friskluftsintagen, dragiga fönster och kondens på väggarna. Känns det igen?

Det är inte ovanligt med utrymmen på gårdar där det uppmärksammats att djuren blir oftare sjuka, eller växer sämre. I vissa fall kan man själv känna sig lite yr i huvudet, efter att ha vistats i en viss del av stallet en stund.

Mängden gödselgaser, fukt och värme som behöver ventileras bort beror på hur beläggningen ser ut, och om stallet är isolerat eller inte.

Skillnader mellan isolerat och oisolerat stall

Luften i ett isolerat stall håller högre temperatur än utomhusluften. Det gör det lättare för den varma luften att sugas ut genom frånluftstrumma eller nocköppning, och den friska luften att sugas in genom tilluftsdonen. Att öppna fönster och portar för att öka genomströmningen är inget att rekommendera. Det skapar en ojämn fördelning av friskluften i stallet, och gynnar bara de djur som står närmast öppningen.

Det oisolerade stallet kräver stora luftmängder för att kunna ventilera bort fukten. Särskilt när det är minusgrader ute. Därför är det mycket viktigt att inte försöka höja värmen genom att strypa ventilationen. Gör man det, bildas kondens på kalla ytor som bidrar till mögel och kondensdropp. Här gäller ju större ventilationsöppningar desto bättre.

Anpassa ventilationen

När ett nytt stall byggts för mjölkkorna, används ofta det gamla stallet till kalvar och ungdjur. Det innebär att ventilationsbehovet i stallet förändras. Om ventilationen skulle strypas för att hålla stallet varmt, hindras också fuktig luft och gödselgaser från att ventileras bort från stallet. Det ger en sämre stallmiljö för djuren, som kan leda till luftvägsproblem och minskad tillväxt.

Se över ventilationen och om möjligt justera luftflödet efter aktuella förhållanden. Glöm inte att kontrollera friskluftsintag- och kanaler så att de är rena från smuts, fågelbon och liknande. Det spelar ingen roll hur hårt frånluftsfläkten får jobba, om det inte kommer in någon luft. Fukten och gaserna stannar kvar i stallet.

Max-90-regeln

För att uppnå ett bra inomhusklimat i ett stall, behöver fokus ligga på djurens fukt- och värmeavgivning till den omgivande luften. Som riktvärde går det att använda sig av Max-90-regeln. Den innebär att stalltemperaturen adderad med det uppmätta värdet för luftfuktigheten inte får överskrida summan 90. Ligger den över 90, behöver ventilationen öka i stallet.

Gaser

De gaser som behöver ventileras bort är koldioxid och metan från djuren, men även ammoniak och svavelväte från gödselytorna. För att minska mängden gaser som avgår från gödselytorna i stallet kan man exempelvis sänka temperaturen i stallet och öka frekvensen på utgödslingen.

Stallmiljöundersökning

En utredning av stallmiljön ger dig en bra uppfattning om hur läget ser ut, och varifrån problem med dålig luft, fukt eller drag kommer från. Det blir lättare att se vad som brister och vad som behöver justeras, så att djuren i stallet mår bra igen.

Är du i behov av en stallmiljöundersökning?
Hör av dig till oss på byggrådgivning, så ordnar vi det.

Arbetar som:
Byggrådgivare

Telefon:
010-471 09 35

Mobiltelefon:
072-239 43 53