Satsa på din produktion

Fokusera på att arbeta med din produktion, trimma den och lägg tid på att minimera kostnaderna. Stora investeringsprojekten kan behöva flyttas fram.

I utmanande tider är det viktigt att förstå vilka utmaningar den egna produktionen har och att ta beslut utifrån dem. Nedan några områden som är viktiga för alla mjölk- och köttföretagare att arbeta med. Varje gård behöver göra en egen analys av dessa områden för att se den egna gårdens unika förutsättningar.

Lönt att jaga hög avkastning

När priser på insatsvaror ökar uppstår frågan om det är lönt att fortsätta satsa på att öka avkastningen. Eller om det är bättre att sikta på en mindre kostsam kraftfodergiva som ger lägre avkastning. Det höga mjölkpriset som många gårdar har idag, gör att mjölk minus foder ligger på en hög nivå, trots höga foderpriser. Grovfodret som produceras under kommande säsong kommer att bli betydligt dyrare, men generellt sett täcker det höga mjölkpriset de ökade kostnaderna i nuläget.

Ett bra nyckeltal att följa är kg kraftfoder per kg levererad mjölk, det visar hur effektivt det kraftfoder du använder omvandlas till säljbar mjölk på gården, följ upp det varje vecka. Ju högre avkastning per ko desto mer pengar kommer du att tjäna totalt sett på det höga mjölkpriset. Högre avkastning ger dessutom en större volym att fördela ut de fasta kostnaderna på.


Graferna har utgångspunkt i fjolårets ensilagekostnader. Punkten i grafen visar mjölk minus foder efter kostnadsökningarna som finns i gula boxen.

Nötköttsproducenter bör satsa på ensilage av hög kvalitet

Nötköttsproduktionen har ännu inte fått riktigt tillräcklig kompensation, i form av högra köttpris, som behövs för att på längre sikt täcka de ökade kostnaderna för foder, diesel, plast och konstgödning. Men efterfrågan på svenskt nötkött är förhållandevis stor i Sverige och det finns vissa tecken på att nötköttspriset kan komma att öka.

Det du bör satsa på som nötköttsproducent är att försöka få fram ett så ett ensilage av så hög kvalitet som möjligt för att undvika att behöva köpa in kraftfoder. Planera in att ta foderprov så att du vet vilken kvalitet ditt grovfoder verkligen har.


Inom nötköttsproduktionen är kalkylen ännu stabil. Men efter kostnadsökningar för insatsvaror ser vi en resultatförsämring om 1700 kr/tjur vid medelensilage.

Lönsamt att göra rätt och dyrt att göra fel

Kostnaderna ökar för alla lantbrukare och den tid du lägger på att trimma din produktion har du nytta av både nu och framåt. Minimera svinn och spill, och se till att det kraftfoder du använder går till rätt kor.

Har du kor som inte är produktiva är det sannolikt just de korna du ska göra dig av med nu. Se till att du har en så låg djurhälsokostnad som möjligt. Djurhälsokostnaden följer du i verktyget Signaler Djurvälfärd™ som ingår utan kostnad för dig som är ansluten till datatjänsten Kokontrollen®.

Kostnader ökar för alla - inte bara i Sverige

I Sverige har vi under lång tid arbetat för att ha en hög andel egenproducerat grovfoder av hög kvalitet. Det hjälper oss i dessa utmanande tider och fortsätt att arbeta med din självförsörjning av foder. Eget foder kan bli en värdefull konkonkurrensfördel framöver och kan du producera mer eget protein på gården så satsa på det.

När jämförelser görs med andra länder kan vi konstatera att många andra länder är mer beroende av importerat kraftfoder än vad svenska besättningar vanligen är. Det kan göra att andra länders produktion har ännu svårare att klara sig än svenska producenter, vilket på sikt kan gynna produktionen i Sverige.

Vill du veta mer - kontakta oss

Rådgivarna finns tillgängliga för att stötta med analyser, scenarios och planering. Gör du en plan har du arbetsro och har lättare att fokusera på att genomföra det som är rätt för din gård.


Se film med konkreta exempel på hur beräkna mjölk minus foder vid olika avkastningsnivåer, kraftfoderkostnader, mjölkpriser med mera.

Informationsfilm om hur du kan agera just nu