Förebygg parasiter på betet

Betesburna parasiter är parasiter som finns i magtarmkanalen, i lungorna eller i levern hos nötkreatur. Vid alla typer av utomhusvistelse kan nötkreatur träffa på smittan.

betesparasiter.jpg

Antingen sprids smittan via äldre nötkreatur i gruppen eller så övervintrar smittan och finns där redan när djuren släpps ut på våren. Ju fler djur som gått på samma ställe föregående säsong, desto högre smitttryck. Samma sak gäller för unga djur, ju yngre djur som gått på betet tidigare, desto högre smittryck. Det beror på att dessa djur har sämre motståndskraft och då kan parasiterna lägga fler ägg. Alla nötkreatur behöver utveckla motståndskraft mot parasiter och det gör de genom att träffa på smitta i lagom stora doser.

Vilka parasiter finns i din besättning

Genom att ta träckprover kan du hålla koll på vilka parasiter som förekommer i din besättning. Andra sätt kan vara att leta efter antikroppar mot parasiter i mjölk eller blod. Via slaktavräkningen går det att se om stora leverflundran förekommer hos djur som går till slakt. I allmänhet är det lagom att ta träckprov 4 till 6 veckor efter betessläpp och därefter bedöma om avmaskning behövs, och sedan bestämma preparat och lämplig tidpunkt för avmaskningen. Det kan hänga på när djuren kan flyttas till nytt bete så att de inte smittas ner omedelbart igen. Tänk både på djuren och arbetsmiljön och se till att djuren står still när ni behandlar dem.

Så tar du träckprov

Ta träckprov från sex individer, och om det är möjligt anteckna öronnummer. Om du har stora djurgrupper kan fler prov behövas, rådgör med din veterinär. Du ska välja relevanta djur, till exempel djur med symptom. Träcken ska vara färsk och fortfarande varm.

Förbered inför träckprovstagning, med remiss och provtagningspaket

Fråga särskilt efter koccidier, lungmask eller stora leverflundran om du misstänker någon av dessa parasiter. Anpassa provtagningstillfället utifrån gårdens förutsättningar och vilken parasit du misstänker.

Parasiter kan bli resistenta 

Parasiter kan utveckla motståndskraft, resistens mot avmaskningsmedel som då fungerar sämre eller inte alls. Resistens byggs upp över tid och upprepad avmaskning både inom säsong och mellan år gynnar resistensutvecklingen. Resistenta parasiter överlever avmaskningen och kan fortsätta föröka sig trots avmaskning. För att fortsätta ha effektiva avmaskningsmedel när det behövs ska vi tänka oss för innan avmaskning. Därför ska avmaskningsmedel endast användas efter att träckprov eller andra undersökningar visat att djuren behöver avmaskas. Avmaskningsmedel avdödar även andra insekter som behövs för den biologiska mångfalden.

Symptom att leta efter

Du kommer se symptom orsakade av höga parasitbördor hos dina unga djur i första hand. Lungmask och stora leverflundran kan orsaka symptom hos nötkreatur i alla åldrar, men det är fortfarande de yngsta djuren och förstagångsbetarna som är känsligast.

De vanligaste symptomen på parasiter är lägre tillväxt än förväntat, sämre foderomvandling och lägre produktion av mjölk. Andra symptom du kan vara uppmärksam på är avmagring, diarré och hosta. Parasiter kan leda till lägre avvänjningsvikter, försenad könsmognad, minskad fruktsamhet, försämrad dräktighetsprocent och försämrad motståndskraft mot andra sjukdomar.

Förebygg och skydda djuren mot parasiter

En god betesstrategi minskar behovet av avmaskning och optimerar en naturlig utveckling av motståndskraft hos de unga djuren. Beten med lågt smittryck får du genom att ha lagom mängd djur på betena, genom att flytta djuren och låta betena återhämta sig, och genom att ta hand om dina betesmarker. Betesputsning och att använda återväxt i betesföljden är några exempel.

De flesta parasiter, förutom stora leverflundran, drabbar endast ett djurslag. Då kan växelbete med får eller häst vara ett effektivt sätt att minska parasitsmitta. För kor med kalv går det att låta kalvarna förbeta. Då används en tråd som kalvarna kan gå under men som håller korna kvar.

Tänk dig för vid inköp av djur

Om du inte har stora leverflundran eller lungmask i din besättning bör du vara extra noggrann vid inköp av nya livdjur. Fråga alltid om parasitstatus i besättningen du ska köpa ifrån och använd hälsodeklaration när du ska köpa djur. Isolera inköpta djur i 3 till 5 veckor innan de släpps ihop med övriga besättningen.

Prata parasiter med oss

Vill du diskutera vidare om parasiter eller förebyggande strategier i din besättning? Ta kontakt med våra produktionsrådgivare eller våra djurhälsoveterinärer så hjälper de till.