Beslut om EBE skjuts fram

Mer tid behövs för att diskutera hur skapa en europeisk organisation för avelsvärdering och beslutet om den nya organisationen skjuts fram till juni månad i år.

För ett gemensamt avelsarbete

Syftet med European Bovine Evaluation, EBE, är att öka de gemensamma resurserna för avelsarbete i Europa för att nå ökat fokus på högproduktiva kor med god hälsa och gynnsamma klimategenskaper, för att minska kostnaden per ko för utveckling och beräkning av avelsvärden. 

EBE omfattar länderna  Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Sverige samt Tyskland.

Behövs mer tid för samsyn

Parterna som diskuterade inrättandet av EBE hade ett gemensamt uppföljningsmöte den 8 april 2024 och beslutade att ha en kort och effektiv process fram till slutet av juni för att lösa uppkomna frågor. Ett besked hade tidigare utlovats till månadsskiftet mars/april. De nordiska ländernas avelsorganisationer, där Växa är en part, samordnar sitt arbete inom ramen för NAV. 
 
Växa representeras av Anna Samuelsson, som även är Växas vice styrelseordförande. 

– Långsiktigt kan EBE ge ytterligare möjligheter för utveckling och effektivitet inom avelsarbetet inom Europa och Norden. I diskussionerna kring EBE värnar vi om det nordiska avelsarbetet inom NAV, vars modell även ligger till grund för EBE. Så snart våra diskussioner resulterat i en lösning återkommer vi med besked, säger Anna Samuelsson. 
 
Tidigare nyheter om EBE:

Beslut om EBE tas i mars