Ligg steget före och minska tillväxttappet

Betet är ofta en onyttjad resurs, som håller både högt näringsinnehåll och är smaklighet. Om du har växande nöt på bete – se till att utnyttja det på bästa sätt!

Ungdjurens behov av protein är som störst under den första delen av uppfödningen, oavsett om det är kalvar av mjölk- eller köttras. Med tiden avtar proteinbehovet, samtidigt som energibehovet ökar. Ett välskött bete (tidigt tillväxtstadie) innehåller vanligen mellan 140-200 g råprotein och täcker där väl behovet. Före 6 månaders ålder har dock de unga nötkreaturen svårt att näringsförsörja sig på enbart bete eftersom de inte är fullt ut utvecklade idisslare och behöver om de släpps på bete före 6-8 månader tillskotts utfodras med ett kraftfoder med ett mer vomstabilt protein än det som är i bete. 

Däremot kan det vara svårare att uppfylla djurens energibehov. Det går åt mer energi per kg tillväxt på bete jämfört med på stall, eftersom djuren rör på sig mer när de är ute. Därför behöver du se till att betet är av högsta kvalitet så du minskar risken för tillväxttapp. Man kan tänka att de yngre djuren, oavsett kön och ras, behöver motsvarande den kvalitet vi eftersträvar för mjölkkor.

Gräsets tillväxt är svårt att styra över

Olika väder och tillväxtperioder påverkar tillväxten av gräset vilket är svårt att styra över. Men som tumregel är gräsets tillväxt som störst under försommaren och avtar sedan under sommaren. Näringsinnehållet avtar i takt med att gräset växer och samtidigt ökar fiberinnehållet – vilket i sin tur påverkar foderintaget.

Tabellen illustrerar hur foderkonsumtionsförmågan hos ungdjur påverkas av tillväxtstadie av gräs. * ts =torrsubstans
  Kort gräs (tidigt växtstadie)

Förvuxet gräs

Betets innehåll av energi i megajoule (MJ)

11 MJ

<8 MJ

Beteskonsumtion/dag

6,5 kg ts* 5 kg ts*
MJ intag/dag 71,5 45
Möjlig tillväxt för djuret/dag 1000 g 300 g

Släpp djuren innan gräset blir för högt

Exakt tidpunkt för betessläpp kan vara svår att avgöra i förtid. Men ett tips är att släppa djuren innan betet hunnit växa för högt, allra helst på naturbetesmarker där risken att gräset blir förvuxet är större.

Praxis är att djuren ska vara ute på betet så fort marken är så torr att den inte trampas sönder. Mindre och fler fållor samt att flytta djuren ofta gör att du har möjlighet att utfodra gräs med jämnt och högt näringsinnehåll under hela betessäsongen. Gruppstorleken och därmed betestrycket kan behöva minskas under sensommaren.

Tips inför betessäsongen

  • Börja tidigt på våren att fundera över vilka djur som ska ut – och var. Det kan vara en bra idé att göra en enkel plan för säsongens betesstrategi innan det är dags att släppa ut djuren.
  • I MinGård® kan du gruppera och göra listor på djur som ska ut på bete. 
  • Se till att ha lagom stora grupper till de fållor som finns – flytta hellre djur mellan fållor än att gräset ”ska räcka hela sommaren ut”, för att minska risken för övervuxet gräs.
  • Putsa fållan efter avbetning och få på sätt bort gräs som djuren ratar.
  • Väg gärna djuren för att kontrollerna tillväxten på betet men för att mäta tillväxt på bete, bör djuren ha samma typ av foderstat vid mätningstillfällena, d.v.s. stallfoderstat och stallfoderstat eller betetsfoderstat och betetsfoderstat. Ett djur som vägs med betesfoderstat och jämförs med ett med stallfoderstat kommer att ha betydligt mindre mag- och tarminnehåll och på så sätt inte visa upp sin rätta tillväxt.

Planera årets bete tillsammans med oss