Om oss

Uppförandekod

Uppförandekod

Uppförandekoden bygger på vår gemensamma värdegrund som är grunden för vårt agerande i vardagen. Den fungerar som ett paraply för Växas andra policys, riktlinjer och styrande dokument.

Uppförandekoden baseras på internationella ramverk som FN Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, FN:s hållbarhetsmål och den internationella arbetsorganisationen ILO:s konventioner, samt LRF:s värdegrund för djurhållning. Uppförandekoden ska respekteras och följas av alla i Växa, från styrelse och ledning, till enskilda medarbetare.

Våra värdeord som vägledare

Vår kultur och vår gemensamma värdegrund, som är de fem värdeord som vi har haft med oss sedan Växa skapades, är utgångspunkten för vårt agerande i vardagen.  

Glädje
Att fokusera på det som är positivt och ha ett engagerat förhållningssätt - det smittar av sig!

Initiativrikedom
Att vara nytänkande och drivande inom Växa och i relationen till våra kunder.

Lyhördhet
Att vara nyfiken, intresserad och respektfull mot kunder, kollegor och chef.

Laganda
I Växa-laget är teamwork vårt naturliga arbetssätt.

Affärsmässighet
Att vara professionell och ha fokus på lönsamhet hos kunderna och Växa.

Kompetens
Att engagerat vidareutveckla, använda och dela med sig av kunskap och erfarenhet utifrån kundernas och Växas behov.

Affärsetik och affärsprinciper  

Växa följer lagar, förordningar och föreskrifter. Vi arbetar för att våra affärspartners ska agera på motsvarande sätt.

Vi accepterar inte korruption

Växa agerar alltid ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer. Vi tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning. Det innebär bland annat att:

 • Vi agerar och fattar beslut utan hänsyn till personlig vinning för oss eller våra närstående. Vi utnyttjar inte heller relationer med affärspartners för egen vinning.
 • Vi undviker situationer som kan skapa eller ge intryck av att leda till intressekonflikter.
 • Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska detta rapporteras öppet till närmaste chef. Om en medarbetare bedriver affärsverksamhet utanför Växa, en så kallad bisyssla, ska detta vara godkänt av Växa.
 • Vi överträder aldrig gällande lag om givande eller tagande av muta. Vi varken ger eller tar emot gåvor eller tjänster med ett värde som överstiger Växas fastställda nivåer, och deltar inte i representation utöver normal affärsverksamhet.

Vi följer konkurrensrättsliga lagar

Växa driver verksamhet enligt gällande konkurrenslagstiftning och vi agerar för sund konkurrens.

 • Vi accepterar inte någon form av olagligt konkurrensbegränsande åtgärd, såsom prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans.
 • Vi agerar korrekt och ägnar oss inte åt otillbörlig påverkan eller att manipulera så att konkurrensen snedvrids.

Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

Växa tar ansvar för att motverka ekonomisk brottslighet. Ekonomisk brottslighet snedvrider konkurrensen och leder till instabilitet, oförutsägbarhet samt minskade resurser för de verksamheter och personer som följer lagen. Inom Växa sköter vi redovisning av ekonomiska transaktioner på ett korrekt sätt.

Information och säkerhet

Alla anställda har en skyldighet att i alla avseende följa de lagar, förordningar och myndighetskrav som finns kring användningen och utveckling av företagets IT.

Växa ansvarar för att förvalta all data som ägs av lantbrukarna enligt GDPR.

Växa ska behandla personuppgifter och integritetsfrågor med försiktighet och följa gällande lagar och förordningar vid hantering av personuppgifter. Växa behandlar personuppgifter för att verksamhetens mål ska uppnås och för att hantera allt som följer av en anställning.

Djurvälfärd

Vi arbetar för god djuromsorg. Med vår kunskap och erfarenhet reagerar och agerar vi aktivt när djuren far illa eller där djurens närmiljö inte är bra. Växa har rutiner för hur vi ska agera när brister misstänks, och dessa rutiner ska följas av alla medarbetare.

I Växas dokument Anvisningar för förtroendevalda, lyfts även vikten av god djurvälfärd samt att valberedningarna lyfter ämnet djurvälfärd vid rekrytering på alla nivåer. Intern rutin för uppföljning finns.

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa En säker arbetsmiljö är en viktig fråga som ska beaktas vid alla beslut som tas i verksamheten. Detta innefattar även trafiksäkerhet där vi ska sträva efter att vara ett föredöme och ha fokus på trygghet för både anställda och medtrafikanter.

 • Växa bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samarbete med skyddsombud och medarbetare och följer de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar arbetsmiljön.
 • På Växas arbetsplatser ska finnas lämplig utrustning och kompetens för skydd av människor och egendom.
 • Vi arbetar aktivt för noll olyckor i trafiken.

Vi verkar för jämställdhet, likabehandling och mångfald

Alla delar av verksamheten ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Växa har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, mobbing och diskriminering. Vi har alla ansvar att förebygga, förhindra och agera. Alla medarbetare och affärspartners som ser eller misstänker överträdelser ska påtala detta.

Vi accepterar inte barnarbete

Alla former av våld, tvång eller utnyttjande av barn är oacceptabla. Som barn räknas en person under 18 år, i enlighet med första artikeln i FN:s Barnkonvention. Arbetstagare under 18 år ska särskilt skyddas från farliga arbetsuppgifter som innebär risk för hälsa och säkerhet, som till exempel nattarbete.

Vi värnar rätten till föreningsfrihet

Växa accepterar inte inskränkningar i arbetstagares rätt till föreningsfrihet eller kollektivavtalsförhandlingar. Arbetstagare ska kunna utöva dessa rättigheter, utan att hindras eller riskera repressalier.

Vi värnar om skäliga anställningsvillkor

Växa accepterar inte anställningsvillkor som underskrider nationell och lokal lagstiftning eller ILO:s kärnkonventioner. Vi tar avstånd från, och arbetar aktivt mot, svartarbete och illegal arbetskraft. Växa följer och respekterar undertecknade kollektivavtal.

Miljö

Vi värnar om klimat och miljö Växas tjänster och produkter skall ge ett konkurrenskraftigt, ansvarsfullt och hållbart lantbruk, med respekt för djur, människor, miljö och ekonomi. Vi jobbar ständigt med att förbättra nyttjandet och användandet av våra resurser inom företaget och i vår affärsverksamhet ut till kund och på så sätt minska miljö- och klimatpåverkan och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

 • Vårt miljöarbete sker systematiskt och integrerat i verksamheten.
 • Vi följer och respekterar lagar och andra relevanta miljörelaterade samhällskrav.
 • Våra medarbetare ska ha relevant kompetens baserat på arbetsuppgifternas påverkan på miljön.

Leverantörer

Vi uppmanar våra leverantörer, de företag som levererar produkter och/eller tjänster till Växa, att följa Växas uppförandekod alternativt ha egen tillsvarande och bedriva sina verksamheter på ett säkert sätt, med låg miljöbelastning, att uppfylla tillämplig lagstiftning, gällande branschbestämmelser och avtal.

Efterlevnad

Vi säkerställer att uppförandekoden efterlevs. Uppförandekodens principer ska löpande följas upp som en naturlig del i verksamheten. Ledning och chefer på alla nivåer har ett särskilt stort ansvar att vara förebilder och föregå med gott exempel. En medarbetare som känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet får vägledning av sin chef.

Medarbetare i Växa ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning. Rapportering görs i första hand till närmaste chef, och om det av olika skäl inte är lämpligt kan rapport lämnas anonymt via Växas system för visselblåsning.

Om styrelse, ledning eller medarbetare i Växa inte agerar i enlighet med uppförandekoden kan det leda till korrigerande åtgärder.

Har du kännedom om eller misstänker överträdelse mot Växas uppförandekod, kan du anmäla detta via Växas visselblåsarkanal.

Växas visselblåsarkanal

Fastställande och uppdatering

Denna kod ska fastställas av styrelsen årligen i samband med det konstituerande styrelsemöte.