Lönsamhet

Lönsamhetsutveckling

Lönsamhetsutveckling

Trots höga priser på foder och insatsvaror 2022, bidrog intäkterna till en förhållandevis positiv utveckling för mjölk- och köttproduktionen under 2022. För 2023 ser situationen helt annorlunda ut för mjölken. Lika fort som mjölkpriset steg under 2022 har det sjunkit under 2023. Kostnaden för foder och andra insatsmedel har däremot inte sjunkit i samma utsträckning. För köttet är det en dock fortfarande en svagt positiv trend.

Mjölk minus foder

Samtidigt med stigande inköpspriser steg också mjölkpriset till en historiskt hög nivå för att toppa under december 2022. Det resulterade i en god lönsamhet för mjölkproduktionen för 2022. Nu är situationen betydligt mer ansträngd (september 2023).

Mjölkpriset har sjunkit i snabb takt under årets första halvår för Arlagårdarna och lite långsammare för Norrmejerigårdarna, samtidigt som kostnaderna legat kvar på en hög nivå. För konventionella Arlagårdar låg Mjölk minus foder under sommaren 2023 på ungefär samma nivå som under första halvåret av 2019 medan Mjölk minus foder för Norrmejeriers konventionella gårdar låg på ungefär samma nivå som i början av 2022. Eventuellt ser vi svagt sjunkande priser på kraftfoder i höst men kostnaden för det skördade grovfodret kommer att vara relativt högt beroende på höga priser på gödsel och diesel inför säsongen.

Nationellt stöd för Norrmejeriers gårdar låg på en tillfälligt högre nivå mellan 1/7 till 31/12 2022. Det påverkade lönsamheten positivt för den perioden.

I beräkningarna hade de ekologiska gårdarna en klart bättre lönsamhet under de första åren. Sedan oktober 2022 har konventionella och ekologiska gårdar legat på ungefär samma nivå för mjölk minus foder per kg ECM.


Lönsamhetskurvor

Kurvorna visar utvecklingen över tid och speglar inte en enskild gård. Siffrorna inkluderar beräkningar till och med augusti 2023.


Exempelgårdar i södra Sverige som levererar till Arla

Lönsamhetsutveckling från januari 2019.png

Lönsamhetsutveckling Rullande 12 månader.png

 

Exempelgårdar i norra Sverige som levererar till Norrmejerier

Lönsamhetsutveckling Norrmejerier från januari 2022 Stödområde 3.png

Lönsamhetsutveckling Norrmejerier rullande 12 månader Stödområde 3.png

 

Lönsamhetsberäkningarna är baserade på typgårdar

 • 100 kor varav 88 mjölkande.
 • Konventionell gård: 11 009 kg ECM.
 • Ekologisk gård: 10 018 kg ECM.
 • 35% Rekrytering.
 • 96% leveransindex.
 • Foderstat: Ensilage av medelkvalitet, plus eget spannmål och koncentrat eller enbart färdigfoder.
 • Foderpriser - priset för eget spannmål baseras på Lantmännens POOL-pris i december. Vallfoderpriset räknas om varje år i september. Koncentrat och färdigfoder följer marknadspris varje månad.
 • Mjölk - prissättning följer a conto pris för Arla eller Norrmejerier för respektive konventionell/eko. För Norrmejerier ingår nationellt stöd i mjölkpriset för stödområde 3.
 • Mjölk minus foder för Arlagårdarna redovisas resultatet från 2019 och för Norrmejerier från januari 2022 samt rullande 12 månader för båda områdena.

Kött minus foder

Över tid ser utvecklingen svagt positiv ut. Köttpriset har en stabilt stigande trend i Sverige de senaste åren. Kostnaderna för ensilaget 2022 har påverkat det senaste årets lönsamhet. Men även här har de svagt stigande priserna på kött kompenserat för de ökade kostnaderna.

Den senaste tiden har utvecklingen har planat ut, köttpriset har dock varit stabilt och kunnat hållas uppe mycket tack vare att valutan gör att det svenska köttet står sig väl mot importerade varor.

Lönsamhetskurvor

Kurvorna visar utvecklingen över tid och speglar inte en enskild gård eller enskilda djur. Eftersom djuren hålls i produktion under en längre tid och påverkas av flera prisnivåer under sin livstid, kan det inte ge en sann bild över lönsamheten för enskilda djur.

Mjölkrastjurar

20 månaders slaktålder, 330 kg slaktvikt, Formklass O, Fettklass 2+, Start 2 månader, 90 kg.

Mjölkrastdjur, kött - kalv - foder per djur.png

 

Kött - kalv - Foder per djur rullande 12 månader.png

 

Köttrastjurar

Lätt köttras, 19 månaders slaktålder, 360 kg slaktvikt, Formklass R, Fettklass 3, Start 6 månader, 280 kg.

Tung köttras, 17 månaders slaktålder, 380 kg slaktvikt, Formklass R+, Fettklass 2+, Start 6 månader, 320 kg.

Lätt köttras, Kött - Foder per djur.png

Tung köttras, Kött - Foder per djur.png

 

Lönsamhetsberäkningar

 • Beräkningarna baseras på den totala foderskostanden för ett djur under en hel uppfödningstid med foderpriset för den aktuella tidpunkten.
 • Foderstaterna bygger på ensilage av medelkvalitet samt egen spannmål tillsammans med koncentrat respektive färdigfoder.
 • Slaktresultaten är baserade på medelresultat från slakten i Sverige 2021.
 • Foder - Spannmål prissättning baseras på POOL-pris i december. Vallfoderpriset räknas om varje år i september. Koncentrat och färdigfoder följer marknadspris varje månad.
 • Kött - Prissättning SJVs statisk ungtjur R3 korrigerat för klassning.
 • Kalvpris mjölkras, snittpris från KLS och Hkscan notering.
 • För köttras räknas inte kalven in då officiella källor för pris saknas.