Avel på djupet

Delindex och totalindex

Delindex och totalindex

Avelsvärdena för de enskilda egenskaperna vägs samman, med hjälp av rasspecifika ekonomiska vikter, i sju delindex. Vissa av dessa vägs sedan samman till ett totalindex, AIX.

De enskilda egenskaperna kombineras till sju delindex; produktion, tillväxt, slaktkvalitet, moder, kalvning, mjölk och födelse.
Indexen utgör ett effektivt hjälpmedel för nötköttsproducenter vid urval av avelsdjur och möjliggör ett effektivt urval inom olika egenskapsgrupper. 

Produktion väger samman delindex för tillväxt och slaktkvalitet och beskriver djurets förmåga för tillväxt och slaktkroppskvalitet.

Tillväxt innehåller avelsvärden för slaktkroppstillväxt och 365-dagarsvikt direkt och beskriver djurets egen inverkan på sin tillväxt.

Slaktkvalitet innehåller avelsvärden för fettgrupp och formklass och beskriver djurets egen inverkan på sin slaktkroppskvalitet.

Modersindex innehåller delindex kalvning och mjölk och beskriver kons förmåga att kalva och ge kalvar med god tillväxt.

Kalvning innehåller avelsvärden för kalvningsförmåga maternell och levandefödda maternell och beskriver kons förmåga att kalva och föda levande kalvar.

Mjölk innehåller avelsvärden för 200-dagarstillväxt maternell och beskriver hur kons genetiska förmåga påverkar kalvarnas tidiga tillväxt.

Födelse innehåller avelsvärden för kalvningsförmåga direkt och levandefödda direkt och beskriver kalvens förmåga att födas lätt och levande.

Aktuella vikter i avelsmålet för svenska köttraser 

Totalindexet AIX

Grunden i AIX består av egenskaperna Födelse, Kalvning, Mjölk, Slaktkroppstillväxt och Formklass. Dessa viktas beroende på ras och vikterna för varje ras visas i tabellen nedan. Därutöver görs avdrag för Fettgrupp och Födelsevikt (direkt)/Födelseindex. Beräkningssätten för avdragen varierar beroende på ras. För Fettgrupp görs ett avdrag för värden som avviker både över och under ett ras-specifikt referensvärde. För Födelsevikt görs endast avdrag för avelsvärden som är lägre än referensvärdet.

Tabell : Viktfaktorer, faktorer för avdrag och referensvärden för beräkning av avelsindex

 

Angus

Charolais

Hereford

Limousin

Simmental

Bidrag

Födelse

0,62

0,74

0,50

0,87

0,79

Kalvning

0,36

0,10

0,23

0,32

0,16

Mjölk

0,25

0,26

0,50

0,36

0,30

Slaktkroppstillväxt

0,63

0,88

0,51

0,52

0,82

Formklass

0,45

0,28

0,32

0,37

0,32

Avdrag

 

 

 

 

 

Fettgrupp

- faktor

0,000005

0,005

0,01

0,23

0,005

- referens

104,4

111

102,5

101

100,5

Födelsevikt (direkt)

- faktor

0,01

0,74

0,01

0,015

0,015

- referens

99,0

110

100,4

96,2

99,8