Medlem

Praktiska tips

Praktiska tips

Här finns praktiska råd och idéer om hur vanliga anmärkningar kan åtgärdas och förebyggas.

Smutsiga djur

Att djuren och dess miljö inte hålls tillfredsställande ren, är den vanligaste bristen som upptäcks vid Länsstyrelsens kontroll av nötkreatursbesättningar.

Varför lyckas vissa bättre än andra?
De främsta framgångsfaktorerna enligt djurhållare själva är:

 1. Bra rutiner
 2. Tillgång till bra strömaterial
 3. Lättarbetat stall

Stallets funktion och miljö är avgörande för hur lätt det är att hålla djuren rena. Svagheter i funktion behöver kompenseras med intensivare skötselrutiner.

Tips Tips som kan underlätta arbetet med att hålla djuren rena

Sjuka och svaga djur

Utmaningen med att jobba med djur är att allt kan hända. Det står inget i lagen om att djur inte får bli sjuka, men det finns tydliga krav på de människor som är ansvariga för djuren.

Bedömning av djurhållarens agerande
Om djurskyddsinspektören hittar ett sjukt djur, bedöms det utifrån hur djurhållaren agerat. Förenklat kan följande bedömningar göras:

 • Djurhållaren är medveten om att djuret är sjukt och har agerat för att förbättra.
  Lagkravet bedöms som uppfyllt om tillräckligt gjorts för att förbättra för djuret.
 • Djurhållaren har inte uppmärksammat att djuret insjuknat.
  Det kan bedömas som att lagkravet inte är uppfyllt, särskilt om sjukdomen pågått en längre tid.
 • Djurhållaren är medveten om att djuret är sjukt, men har inte vidtagit några åtgärder.
  Lagkravet är då inte uppfyllt.

Tips för att hålla sjuka och svaga djur i godtagbart hull

Halta djur

Hälta och klövhälsoproblem är vanligt förekommande och har stor negativ inverkan på djurets välfärd. Det är ett komplext problem, men det finns förebyggande åtgärder som kan ha stor effekt.

Djurskyddslagens krav
Att upptäcka och åtgärda akut halta djur är viktigt för att uppfylla djurskyddslagens krav på att skydda djuren mot onödigt lidande. Tidig upptäckt minskar de negativa konsekvenserna för djuret och ökar chansen att det ska bli helt återställt.

Det är viktigt att avgöra om djuret kan gå kvar bland de andra eller behöver skiljas från gruppen för att återhämta sig. Halta djur faller snabbt i rang och får svårt att konkurrera om foder, vatten och liggplats.

Tips som kan underlätta arbetet med klövhälsan