SAM 2024 - Missa inte stödet för nitratkänsligt område

För dig i nitratkänsligt område finns det möjligheten att söka EU-stödet precisionsjordbruk - planering. Inför 2024 har det gjorts flera förtydliganden kring stödet.

Precisionsjordbruk – planering 2024 är en ersättning för att planera din växtodling och minska risken för att näringsämnen och växtskyddsmedel ska läcka ut i våra vatten. För att kunna söka stödet finns det flera krav, bland annat behöver du ha en växtodlingsplan som innehåller en gödslingsplan för 2024 där alla skiften av ägoslaget åkermark finns med. Ta fram en växtodlingsplan tillsammans med våra rådgivare. 
Läs mer

En växtnäringsbalans för varje enhet

Inför 2024 har det gjorts flera förtydliganden i ersättningen kring stödet. Om du har flera produktionsenheter utan gemensam drift behöver du göra en växtnäringsbalans för varje produktionsenhet. Växtnäringsbalansen tar hänsyn till faktorer som gårdens insatsmedel, kvävenedfall, kvävefixering och leveranser från gården. Med hjälp av den kan du följa flödena av växtnäring på gården. Gör växtnäringsbalansen tillsammans med någon av våra växtodlingsrådgivare eller hållbarhetsrådgivare. 
Läs mer

Villkoren för markkartering har skrivits om, och Jordbruksverket har också förtydligat villkoren som gäller bevuxna zoner runt dräneringsbrunnar och att det är dräneringsbrunnar ovan mark med ytvattenintag som kräver en bevuxen zon. 

Om du sprider flytgödsel på din mark, antingen från din egen besättning eller från en annan gård, behöver du göra minst en gödselanalys varje år. Gödselanalysen ska visa halterna av ammoniumkväve, fosfor och kalium i flytgödseln.
Du kan beställa provburkar och stallgödselanalys från oss

Viktiga datum att ha koll på

Växtodlingsplan, växtnäringsbalans och markkartering ska finnas tillgängliga senast 11 april om man söker stödet 2024. Flytgödselanalys ska finnas senast 17 juni. Om man har en analys som är gjord efter 17 juni 2023 är den godkänd.

Läs mer om Precisionsjordbruk - planering hos Jordbruksverket

Få SAM-ansökan inlämnad snabbt och smidigt