Utveckla företaget

Energispartips

Energispartips

Alla energibesparingar behöver inte betyda stora investeringar i ny teknik. Det går att spara en hel del genom mindre justeringar och ändringar i dagliga rutiner.

Trimma gårdens elförbrukning

  Skapa rutiner för att spara el.
  Rengör och serva maskiner och utrustning.
  Investera i energibesparande teknik.
  Återvinn värme från mjölkkylning.

Maskinrum

Värmeutvecklingen från en vakuumpump kan vara enorm under mjölkning och disk. Äldre vakuumpumpar har en tendens att gå på fullt varvtal oavsett hur stort vakuumbehovet är. Istället för reglering av varvtalet, hanteras överkapaciteten med att luft släpps in.

tips.pngInvesteringstips
Genom att installera en frekvensstyrning till vakuumpumpen går det att spara mycket energi.

Kylning av mjölk

I äldre anläggningar där kyltankens kylaggregat står i mjölkrummet, är det viktigt att ventilera ut värmen från aggregatet för att det inte ska vara igång i onödan. Kylaggregatet bör om möjligt placeras utomhus och hållas rent för att fungera optimalt. Gångtiden går att minska genom att förkyla mjölken med inkommande kallvatten genom en värmeväxlare. Det höjer även
temperaturen på kornas dricksvatten, vilket ökar kornas intag av vatten och ökar mjölkavkastningen.

tips.pngInvesteringstips
Ett kylaggregat med värmeåtervinning är en bra investering som minskar elförbrukningen. Värmen i mjölken är relativt enkel att ta vara på för att värma vatten. En värmeväxlare installeras på kylaggregatets kondensorslinga som ger en vattentemperatur på 40 till 50 grader. Diskautomat eller elektrisk varmvattenberedare värmer sedan vattnet till den temperatur som är nödvändig för diskning. Värmen kan också användas till uppvärmning av personalrum eller andra utrymmen.

Ventilationssystem i mekaniskt ventilerade stall

Beläggningar av damm och smuts drar ner anläggningens kapacitet. Kontrollera att regleringen fungerar och rengör både fläktar och tilluftsdon. Trasiga eller fastrostade jalusispjäll kan göra att ventilationsanläggningen fungerar dåligt. Om du har en mekanisk ventilation av undertrycksprincip är det viktigt att hålla dörrar och foderluckor stängda. En öppen dörr i ett system med undertryck gör att fördelning av friskluft sätts ur spel, eftersom tilluften enbart tas in vid dörren. Om temperaturgivaren skulle vara placerad där luften inte cirkulerar kan den ge för höga temperaturvärden. Det gör att ventilationsanläggningen ökar kapaciteten utan att luften kommer till nytta för djuren.

tips.pngInvesteringstips
Många ventilationssystem är installerade och dimensionerade då avkastningen och kraven på ventilation var lägre än idag. Att byta ut ett gammalt styrskåp och äldre fläktar till ny och energibesparande utrustning är ofta en lönsam investering. Nya EC-fläktar kan minska ventilationens elförbrukning med 70-75%. 

Fler lönsamma energibesparingar

Utgödsling
Du kan hålla ner energiförbrukningen genom service och underhåll på utgödslingen. Se gärna över gångtider för tillexempel hydraulaggregat. Regelbunden rengöring, eller byte av sugsilar och filter på hydraulaggregat, minskar risken för onödig värmeutveckling och energiförlust. Smörj brythjul och håll gödselpumpar i gott skick.

Nybyggnation eller ombyggnad
Lindrift och liknande system har lägre energiförbrukning än hydraulik. Tomkörning ökar både elförbrukning och slitage på skrapor och pumpar. Planera helst för självflytsystem vid nybyggnation. Glöm inte att stänga av eventuella värmekablar eller installera en termostatstyrning som bryter strömmen när den inte behövs.

Belysning
Skapa rutiner för att släcka belysningen. Utnyttja naturligt ljus genom att hålla fönster och andra ljusinsläpp rena. Rengör armaturer för maximal effekt av befintlig belysning. LED-belysning minskar energiförbrukningen och kan också förbättra arbetsmiljön, välbefinnandet och fruktsamheten i besättningen. Använd en automatisk styrning med ljussensor så att den enbart är påslagen när det finns behov av elektriskt ljus.

Utfodring och foderberedning
En eldriven foderblandare är bra ur miljösynpunkt. Blanda mixen så korna inte kan sortera. Genom att hålla knivarna skarpa får du optimal snittlängd utan onödigt lång blandningstid. Undvik att flytta spannmål genom att blåsa, eftersom transportfläktar kräver mer ström än skruvar och elevatorer.

Frostskydd för vatten
Installera en termostat som bryter strömmen till eluppvärmda vattenkoppar och elpatroner i cirkulerande vattensystem, när det inte är frysrisk. Det kan spara mycket el.

Energikartläggning

Hör av dig till oss om du vill kartlägga din energiförbrukning på gården.

Kontakta oss