Utveckla företaget

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion

Lyckas med din ekologiska produktion. Hos oss hittar du helhetsrådgivning kring allt från ekonomiska kalkyler och byggnader, till utfodring och växtodlingsstrategier.

alt-text

Fokus på gårdens behov för en lönsam produktion

Utveckla din verksamhet och bli bättre rustad för att möta de krav som ställs på ekologisk produktion. Oavsett om du driver ekologisk mjölk- eller köttproduktion. Tillsammans med oss får du bland annat koll på tillgängliga stöd för ekoproducenter, foderval, beräkningar av arealbehov, växtodling, ekonomiska kalkyler och byggnadsplanering. 

Produktion

Underlag till att fatta beslut, planera för investeringar eller bara för att ha koll på gårdens ekonomi och nuläge.

 • Produktionsoptimering
 • Ekonomiska beräkningar och omläggningsanalyser
 • Uppföljning och målsättning

Egenproducerat foder

En översikt av gårdens foderproduktion gör det möjligt att fodra rätt foder till rätt djur. Foderanalyser ger dig koll på näringsinnehållet och du kan effektivisera användningen av det egenproducerade fodret. Ibland kan alternativa lösningar komplettera gårdens foderstat.

 • Optimering av foderstater
 • Uträkning av foderbehov och tillgång för respektive djurkategori
 • Provtagning och tolkning av foderanalyser
 • Effektiv användning av egenproducerat foder
 • Alternativa fodermedel och fodergrödor

Betesplanering

Optimera dina förutsättningar för en god produktion genom hela betessäsongen. Det gynnar både ekonomi och klimat. En bra betesstrategi ger jämn tillgång av ett högkvalitativt bete anpassat för gårdens djur och djurgrupper.

 • Betesstrategi för bättre utnyttjade av betet
 • Hållbar betesplanering
 • Förebyggande åtgärder mot parasiter

Ekologiskt växtodling

Med en långsiktig strategi kan du planera din växtodling på ett ekonomiskt och hållbart sätt. Det underlättar också det förebyggande arbetet mot skadegörande insekter och växtsjukdomar.

 • Planering och odling av egenproducerat foder
 • Planering av växtföljd och grödval
 • Växtnäringsförsörjning och gödsling
 • Stallgödselanalyser
 • Växtnäringsbalanser
 • Växtodlingsplaner
 • Ogräs- och växtodlingsstrategier
 • Tolkning av jordanalyser för rätt makro- mikronäringsnämnen
 • Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 • Jordhälsa och markliv som bibehåller en sund och levande jord

Byggnation och energi

De krav som ställs inom ekologisk produktion kan behöva särskild byggnadsplanering. Speciellt vid omläggning där stallbyggnationer måste anpassas till ekologiska krav. I samband med byggnation kan det vara en god idé att se över gårdens energieffektivet för en ny strategi som kan möta framtidens energibehov.

 • Byggnadsplanering och byggnadslösningar
 • Gårdsspecifika tekniklösningar
 • Förnybar energi och energikartläggning
 • Energianvändning på gårdsnivå