Provtagning

BHB-analys

BHB-analys

Få koll på besättningens energiförsörjning med BHB, beta-hydroxybutyrat. Mätningen görs vid djurets första provmjölkning.

BHB-analys - Energiförsörjning kring kalvning

Energiförsörjning kring kalvning

Du får en överblick av hur stor andel som är i riskzonen för energibrist. Mätresultatet visas i MinGård under Besättningsöversikt, grafiskt uppdelat på förstakalvare och äldre kor. Mjölkens halt av BHB laktationsdag 5-35, speglar hur många kor som har haft en otillräcklig energitillförsel under tiden kring kalvning. 

BHB redovisas på gruppnivå

BHB-resultatet används för att se hur många kor, i en grupp eller hel besättning, som ligger över gränsvärdet. Vid provmjölkningen skickas provet till laboratoriet för analys. Det behövs alltså ingen separat provtagning för BHB. Resultatet visar sedan hur många procent av alla kor som har ett BHB-värde över 0,15 mmol/l per liter mjölk.

Tiden kring kalvning

Om en stor andel av korna i gruppen har förhöjt värde, kan det finnas skäl att se över utfodring, klövhälsa och beläggningsgrad inför kommande kalvningar.

Efter kalvning uppstår en period med energibrist. Det beror på att mjölkavkastningen ökar snabbt, medan foderkonsumtionen inte ökar i samma takt som energibehovet kräver. Hur stor energibristen och påfrestningen blir för korna varierar mycket mellan individer.

Den mest kritiska perioden är de första fjorton dagarna efter kalvning. Efter några veckor mattas energibristen av. Det kan pågå under så lång tid som tre till fyra veckor. Först därefter har foderintaget uppnått den nivå som matchar kons energibehov.

Så påverkas djurhälsan

Kroppsfettet bryts ned vid negativ energibalans. BHB är en av de restprodukter som bildas vid nedbrytningen. Om korna har kraftigt hull vid kalvning bildas mycket BHB. Mängden BHB speglar därför hur allvarlig energibristen har varit.

Störningar kopplat till negativ energibalans

  • Svagare brunsttecken
  • Sänkt befruktningsförmåga
  • Livmoderinflammation
  • Löpmagsförskjutning
  • Ketos*

Kalvningsförlamning, kvarbliven efterbörd, juverinflammation och fång är också betydligt vanligare hos kor med ketos.

*Högt BHB i blodet

Bengt SamuelssonFinslipad foderstat med BHB-analys

Med hjälp av BHB-analyserna från MinGård® har Botans Lantbruk gjort justeringar i både mjölkkornas och sinkornas foderstater. Det har lett till en ökad mjölkproduktion och mindre problem med kalvförlamningar.
Bengt Samuelsson och Kristina Pershagen berättar

Kontakta mig

Tack!

Nu har din fråga skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.