Diko

Så lyckas du med dikor

Den bästa dikon är hon som egentligen inte märks i besättningen, men som varje år avvänjer en välväxt kalv som har potential att bli ett bra slakt- eller avelsdjur.

alt-text

Avvänj en frisk kalv per ko och år

Lönsam dikalvsproduktion går ut på att optimera gårdens resurser. Den tid du själv lägger och de förutsättningar gården har i djurmaterial, byggnader och mark till foder och bete, ska bidra på ett kostnadseffektivt sätt. Det innebär att korna ska bli dräktiga varje år, kalva problemfritt och avvänja en välvuxen kalv per år.

Du lägger grunden till utvecklingen av din besättning genom att välja ut rätt rekryteringskvigor, utifrån när kvigorna är födda och med hänsyn till vilka egenskaper du vill förstärka i din framtida besättning.

Tre viktiga mål för din produktion

För att produktionen ska bli lönsam behöver du optimera och sätta tydliga mål.

  1. En frisk, avvand kalv per ko och år
    För att veta om korna är dräktiga bör du dräktighetsundersöka tidigt på säsongen. Det ger även ett kvitto på att tjuren fungerar som han ska. Redan efter 30 dagar kan ultraljud visa om hondjuret är dräktigt. Du behöver också säkra bästa möjliga miljö för kalvningen och att kalven får bästa tänkbara förutsättningar efter födseln.

  2. Kalvningsperiodens längd
    Om du planerar för säsongskalvning behöver du säkra att tjuren har lagom många kvigor/kor att betäcka med hänsyn till sin ålder och kapacitet. För att lättare kunna gruppera djuren och styra utfodringen kan en koncentrerad kalvningssäsong vara önskvärd. Ett bra riktvärde för att få en samlad kalvningstid är att tjuren får alla hondjur dräktiga på 6-8 veckor. För kvigorna bör du satsa på en inkalvningsålder på cirka 24 månader. Med rätt utfodring når de lämplig storlek vid betäckning och kalvningarna har alla förutsättningar att gå bra.

  3. Kalvens tillväxt och vikt vid avvänjning
    För att säkra att kalven växer optimalt medan den diar ska kon ha riktigt bra foder. Tänk på att när kalven inte diar lika mycket längre, har den behov av ett bättre foder än sin mor. Fodergivan behöver anpassas under hela djurets liv. Detta gäller för kalv, ungdjur, ko och tjur.

Säkra dina mål med uppföljning

Säkerställ att du har en god lönsamhet i produktionen genom att följa upp dina resultat. Utvärdera dina intäkter och kostnader. Inte minst foderkostnaderna - där finns goda möjligheter att påverka själv. Prata gärna med en rådgivare inom de områden du vill förbättra. Det kan handla om att optimera produktionen, förstärka kompetensen, eller att få stöd vid till exempel SAM-ansökningar.

Att gå med i KAP ger dig en bra grund för uppföljning av dina resultat. Du får bland annat kostnadsfri tillgång till managementverktyget MinGård®. I MinGård kan du följa upp dräktigheter, resultat av kalvningar, avvanda kalvar, vikter, tillväxter, dräktigheter, sålda djur, inköpta djur och slakt med mera. Det ger dig både en helhetsbild av din produktion och möjlighet att följa alla individer i besättningen.

Anslutning i KAP-Avel krävs om du vill sälja stambokförda avelsdjur. För att djurens tillväxtförmåga ska avelsvärderas krävs att du väger dem vid födelsen. Och därefter vid cirka 200 och/eller 365-dagars ålder.