Optimera produktionen

Miljörådgivning

Miljörådgivning

Det finns en mängd miljöregler att hålla reda på, och det kan vara svårt och tidskrävande att hänga med i lagändringar, rapporteringskrav och ansökningar.

alt-text

Rådgivning för regler och samvete

Genom rådgivning i miljöfrågor kan du underlätta ditt administrativa arbete. Hos oss hittar du individuellt anpassad rådgivning inom lantbrukets miljöfrågor. Vi samarbetar också med bygg-, växt- och produktionsrådgivare där det behövs.

 • Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning
 • Anmälan djurhållning
 • Egenkontroll
 • Miljörapporter
 • Biotopskyddsdispenser
 • Genomgång av gårdens grundvillkor
 • Tillståndsansökan vattenskyddsområde
 • Certifiering
 • Myndighetskontakter exempelvis i fråga om överklagan av beslut
  Mer om de olika reglerna
    

Intresserad?

Miljörådgivning omfattar ett brett område som rör miljöregler som ditt företag kan beröras av. Det kan handla om olika ansökningar och anmälningar, liksom genomgång av egenkontroll. Välkommen att höra av dig till oss med dina miljöfrågor.Tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Om verksamheten är på väg att växa över ett visst antal djur, krävs ett tillstånd enligt miljöbalken. För nötkreatur är gränsen 400 djurenheter, slaktsvin 2000 platser och 40 000 platser för fjäderfän.

Du ansöker om tillståndet hos din Länsstyrelse. I ansökan beskriver du vad du vill göra och var. Till ansökan ska du även bifoga en miljökonsekvensbeskrivning. Där beskriver du hur den utökade verksamheten påverkar omgivande miljö. Till exempel påverkan på vattendrag, grundvatten, ammoniakutsläpp och biologisk mångfald i betesmarker. 

En tillståndsansökan börjar i samråd med berörda myndigheter och grannar. Oftast tar det minst ett år innan du får ett beslut från Länsstyrelsen. Men det kan ta kortare eller längre tid, beroende på eventuella överklaganden eller andra omständigheter. Det gäller alltså att starta ansökan i tid.

Anmälan djurhållning

När du har fler än 100 djurenheter ska du göra en anmälan till kommunen - senast sex veckor innan påbörjad förändring. Men skicka den gärna ännu tidigare. I anmälan beskriver du din utökade verksamhet, var den är belägen och hur omgivningen ser ut. Sedan får du ett beslut från kommunen om vilka försiktighetsmått din verksamhet ska följa. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen.

Gårdsbaserad biogas - anmälan eller tillstånd

Beroende på hur mycket energi du producerar i biogasanläggningen genom rötning av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material, krävs det en anmälan till kommunen eller en tillståndsansökan hos Länsstyrelsen. Tillståndsplikten gäller för biogasanläggning som producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår. Anmälningsplikten gäller för anläggning som producerar biogas upp till 3000 MWh.

Egenkontroll

Du som företagare behöver säkerställa att du känner till lagstiftningen och förändringar i lagstiftning som rör den produktion du bedriver. Alla tillståndspliktiga och anmälningspliktiga företag ska ha en skriftlig egenkontroll som visar hur företaget lever upp till lagstiftningskraven.

Miljörapport

Du som driver en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken, måste lämna in en miljörapport varje år. Uppgifterna registrerar du på Svenska Miljörapporteringsportalen. Om miljörapporten lämnas för sent kan det medföra miljösanktionsavgifter.

Biotopskyddsdispenser

Du behöver ansöka om dispens hos Länsstyrelsen om du vill ta bort ett dike, flytta en stenmur eller ett stenröse som är biotopskyddat. Eller om du planerar ett ingrepp i någon annan biotopskyddad miljö.

Genomgång av gårdens grundvillkor

Din gård omfattas av ett flertal regler som kallas grundvillkor. Reglerna handlar bland annat om spridningsareal, djurmärkning, journalföringar av olika saker och hantering av kemikalier. Den som bryter mot reglerna riskerar att få avdrag på EU-stöden.

Tillståndsansökan vattenskyddsområde

Om du har mark i vattenskyddsområde behöver du oftast ha tillstånd för att använda gödselmedel eller bekämpningsmedel i området. Tillståndet ansöker du om hos kommunen.

Certifiering

Det finns regelverk för dig som är certifierad enligt IP Sigill eller är ekologisk producent. Reglerna är anpassade utifrån den produktion du bedriver och du behöver göra en egenrevision av ditt företag varje år. Dessutom får du kontrollbesök av en revisor med jämna mellanrum.

Arbetar som:
Miljörådgivare

Telefon:
010-471 03 19

Mobiltelefon:
073-633 72 71

Kontakta mig