Diko

Kalven

Kalven

Att kalvarna kommer på benen och får sitt första mål råmjölk så snabbt som möjligt efter födelsen är den bästa livförsäkringen.

Pigga, friska och avvanda kalvar

De första timmarna efter kalvning är en av de känsligaste perioderna, både för kalv och ko. Råmjölk under kalvens första levnadstimmar och lugn och ro så att ko och kalv knyter an är mycket viktigt. Under de första levnadsveckorna är god hygien och bra rutiner avgörande för kalvens överlevnad och framtida tillväxt. Kalvar ska ha det torrt och rent och inte utsättas för drag. Sjuka kalvar ska isoleras så att de inte smittar fler.

Sjukdomar hos kalv

Att väga kalvarna inom ett par dagar efter födelsen ger förutsättningar att följa upp vikter och tillväxter på ungdjuren och rekrytera efter rätt kor och avelstjurar. Väger du kalvarna vid avvänjningen kan du även identifiera de hondjur som ger de tyngsta kalvarna.

Den viktiga råmjölken

Kalven föds utan skydd mot smittor, men genom den första råmjölken får den i sig antikroppar från kon. Råmjölken ger kalven ett första passivt immunförsvar, men också viktiga näringsämnen och energi för att hålla värmen. Det är viktigt att kalven dricker råmjölk inom fyra timmar efter födseln, gärna tidigare, eftersom förmågan att ta upp antikroppar avtar med tiden. Om kalven är slö och inte vill äta själv behöver du ge kalven råmjölk i nappflaska. Bästa alternativet är att ge råmjölk från modern eller från en ko i samma besättning.

Kalvens första månader

Gruppera kor med kalv utifrån ålder. Lagom stora grupper med ett så litet åldersspann som möjligt hos kalvarna minskar risken för att äldre kalvar ska smitta ner yngre kalvar med infektionssjukdomar. Vanligast bland yngre kalvar är diarréer.

Kalvarna behöver en kalvgömma där de kan ligga i lugn och ro och vila. Ta chansen att utfodra kalvarna med hö eller ensilage, kraftfoder och vatten i kalvgömman. Kalvgömman kan du sedan flytta med ut på betet för att fortsätta tillskottsutfodra kalvarna med kraftfoder.

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Under kalvens första fyra månader får den främst sin näring från mjölken. Då behöver kon ha ett riktigt bra foder, på bete eller på stall. När kalven fyllt fyra månader dricker kalven mindre mängd mjölk och annat foder får större betydelse.

Ringormsvaccination och avhorning

Om du vet att ringorm förekommer i besättningen - vaccinera kalvarna så tidigt som möjligt. Ringorm orsakar klåda, irriterar djuren och hämmar deras tillväxt. Ringorm kan även smitta dig som hanterar djuren.

Kalvar i åldersspannet en vecka till åtta veckor, kan avhornas av en husdjurstekniker. Om du behöver avhorna kalvar som är äldre än åtta veckor, eller om du vill att kalvarna ska få lugnande i samband med avhorningen, kontaktar du en djurhälsoveterinär.

Avvänj skonsamt och successivt

Vanligtvis vänjs kalvarna av vid sex till åtta månaders ålder. En koncentrerad kalvningsperiod underlättar avvänjningen då kalvarna är ungefär lika gamla och vikterna vid avvänjningen är jämnare än vid en utdragen kalvningssäsong.

En gradvis avvänjning, i två till fyra veckor, gör att mikrofloran i våmmen får lättare att ställa om till nytt foder. Avvänjer du samtidigt som djuren ska stallas in behöver du stödutfodra med grovfoder. Stödutfodringen görs den sista tiden på betet för att undvika en alltför snabb omställning för kalven. Om du använt kalvgömma på betet är de redan vana vid det kraftfoder de ska äta i samband med installning. På så sätt får kalvarna även en stabil tillväxtkurva.

Kalvar som kan se och höra sin mamma under avvänjningen har ofta har bättre tillväxt än kalvar som avvänjs utan kontakt med modern. En möjlighet är att separera kor och kalvar med ett stängsel under en veckas tid. Då kan de se och höra varandra utan att de diar.

Vänta inte för länge med avvänjningen om du har sena kalvningar. På hösten har betet sämre kvalitet och det finns en stor risk att kalvarna tappar vikt under avvänjningen. Tillskottsutfodring i kalvgömma är extra viktigt för dessa kalvar. Kalvar kan börja avvänjas redan från fyra månader om de får ett kraftfoder med hög kvalitet på protein.

Rätt foder till kalvarna

Planera och gruppera efter djurens behov. Om du utfodrar kalvarna på stall, behövs ett anpassat kraftfoder till kalvar yngre än sex månader, eftersom de inte hunnit bli idisslare.

Foderrådgivning