Styrning och rutiner

Leveransindex

Leveransindex

I mjölkproduktionen beräknas det totala klimatavtrycket per kg mjölk eller ECM. I många fall per kg levererad mjölk/ECM. Det innebär att ett högt leveransindex leder till ett lägre klimatavtryck.

Ett lågt leveransindex kan bero på hög egenkonsumtion eller att mjölken går till kalvarna och bör därav alltid diskuteras.

Användandet av mjölkpulver till kalvarna bidrar också till ett ökat klimatavtryck eftersom framställandet av mjölkpulver är mycket energikrävande. Det innebär att om mer mjölk levereras på grund av att mjölkpulver används inte behöver betyda att klimatavtrycket sänks. Alla parametrar behöver vägas in!

Så här lyckas du

  • Ha friska djur.
  • Förbättra mjölkkvaliteten.
  • Rätt beräknad mängd till kalvar så att mjölk inte behöver slängas.  

Vanliga misstag

  • Mycket kasserad mjölk på grund av kvalitetsavdrag som höga celltal, sporer och bakterier.
  • Mjölkmätningen är inte kalibrerad - provmjölkningen blir felaktig och risken finns att korna överutfodras.
  • Bristande rutiner kring avskiljning och diskning.

Utvärdering

  Mål Larm
Leveransindex
12-månadersjämförelse
>95% <92%
Leveransindex
3-månadersjämförelse
>95 % <90%