Styrning och rutiner

Checklista: Mjölktank

Checklista: Mjölktank

I mjölktanken förvaras livsmedel och det är viktigt att säkerställa kylning och hygien. Nedan finns en beskrivning av vad som är viktigt att tänka på samt en checklista som vägledning vid om- och nybyggnation.

Nedan listas viktiga punkter att tänka på kring mjölktankrummet. Checklistorna är tänkta att hjälpa dig att ställa viktiga frågor till dig själv och din mejeriförening samt att ställa rätt krav på utrustningen från leverantörerna.

Läs Mjölkrumsbroschyren parallellt med frågorna (PDF)

Snabblänkar för checklistor på denna sida:

Förord

En fabriksny mjölkkyltank ska uppfylla de krav som är uppställda för europeisk standard EN 13732 med kylklassifikation ”CII”.

Klassificeringen ”II” anger att mjölken ska kylas ner från 32°C under +4°C inom 3 timmar. Kylklassifikation ”C” innebär att tanken ska vara konstruerad för att arbeta vid rumstemperatur (PT=25°C, PT=Performance temperature).

På en gård varierar den omgivande lufttemperaturen med årstiden och EN-standarden anger en övre säker arbetstemperatur SOT (SOT=32°C, SOT= Safe Operating Temperature) och en undre temperaturgräns på +5°C. Utrymmet där kondensorn sitter ska därför hålla eller värmas upp till en temperatur av +5°C vid kall väderlek och vara väl ventilerat för att kunna transportera bort värmeöverskottet.

Läs mer om Europeisk standard EN 13732 (Europeans Standards webbplats)

Att spara energi

Placeras kondensorn i ett utrymme med en låg temperatur sjunker trycket i kylanläggningen och anläggningen blir mindre effektiv per insatt energi. Samtidigt finns en risk för isbildning i tanken då kylanläggningen trots längre gångtider och sämre effektivitet är tillräckligt effektiv och kan sänka kylmedia till långt under fryspunkten.

 • Service av disksnurran i tanken kan ske via manlucka eller servicelucka.
 • Efter service och invändig inspektion ska tanken med tillhörande ledningar och utrustning diskas.
 • En befintlig mjölktank ska alltid uppfylla alla gällande myndighetskrav och branschkrav.

Krav på mjölkkyltankar

 • Är mjölktanken anpassad till den förväntade mjölkmängden mellan tankhämtningarna?
  • Vanligen är tankens kylsystem dimensionerat för att klara att kyla ¼-del av tankvolymen inom tre timmar.
  • Med oberoende hämtning kan tanken fyllas helt från en mjölkning och kräver isvattenkylning i en förkylare för att tanken ska kunna slutkyla till 4 grader Celsius inom 2 eller 3 timmar efter mjölkning.
  • I en tank som fylls med mindre än ¼-del vid varje mjölkning kommer det vid första målet att ta lång tid att täcka omröraren med mjölk samt att start av kylanläggningen kan behöva förskjutas längre tid för att minimera risken för påfrysning av is i tanken

 • För minimal påverkan på mjölken:
  • Pumpas den färska mjölken underifrån (till exempel via tömningsröret) in i tanken?
  • Om tanken har störtrör, pumpas mjölken mot en tankvägg för att minimera fallhöjden?
  • Innehåller tankens rörverk livsmedelsgodkända oljor/fetter?

 • Utloppsröret/anslutningskopplet ska ligga minst 20 cm och högst 100 cm över golvnivån.

 • Med vilka intervaller ska tanken, värmeåtervinningar, mjölkanläggning med mera servas och vad är kostnaden för detta?

 • Finns det en tydlig instruktion till lantbrukaren om:
  • Löpande underhåll av diskningsutrustningen inklusive justering av disksnurror.
  • Rekommenderade bytesintervall av olja, packningar med mera.

 • Begär en tydlig instruktion av utrustningsleverantören över de punkter i anläggningen som behöver särskild övervakning ur hygienisk synpunkt.

 • Vilka intervaller ska tanken servas, värmeåtervinningar, mjölkanläggning med mera och vad är kostnaden för detta.

 • Finns ett tydligt schema när service ska göras/servas och vid vilket tidsintervall/gångtider?

 • Till vilken nivå i tanken behöver mjölken nå innan omröraren på ett effektivt sätt kan röra om mjölken utan att mjölken förstörs?

 • Temperaturgivaren sitter till exempel över tömningsröret och behöver täckas av mjölk för känna av rätt temperatur. Vilken är den minsta mjölkmängden för att få en rättvisande temperaturangivelse?

 • Uppfyller tankutloppet mejeriernas tekniska krav vad gäller dimensionen för tankbilens mjölkslangsanslutning?

 • Olika mejeriföreningar har krav på olika slanglängder (6-8 meter) på tankbilens mjölkslang och därmed behöver tankutloppet stå nära mjölkrumsdörren för att slangen ska nå tankutloppet.

 • Hur långt från mjölkrumsdörren finns utloppsrörets anslutning för tankbilen?
   
 • Är utloppsrörets vinkel mot mjölkrumsdörren placerad med en acceptabel vinkel som möjliggör anslutning av tankbilens mjölkslang?

 • Är tanken utrustad med en tydlig och lättförståelig panel med tydliga tryckknappar för tankbilschauffören?

 • Är tanken utrustad med en tydlig instruktion för att tankbilschauffören ska

Typer av mjölktankar

 • Vilken tank har passar krav
  • Liggande tank
  • Stående tank
  • Silotank
  • Silotank ute (se respektive mejerikrav!) 

Krav på mjölktank placerad inomhus

 • Mjölken får endast förvaras okyld under en kortare tid innan kylningen ska startas (se mejeriernas krav).

 • Användning av bufferttank se mejeriernas respektive krav

 • Är bufferttanken tillräckligt stor för att klara att ta emot all mjölk i ett mål eller den tid det tar diska huvudtanken, se mejeriernas respektive krav?

 • Har kylsystemet tillräckligt stor kylkapacitet för att mjölken ska vara nedkyld till 4°C inom 2 eller 3 timmar efter avslutad mjölkning.

 • Är bufferttanken försedd med en diskautomat eller kan den diskas på ett annat acceptabelt sätt?

 • Är ventilerna som styr mjölken mellan buffertank och ordinarie kyltank strömlösa när
  mjölkanläggningen diskas?

 • Finns det stege och tillräckligt med plats ovanför tanken för att kunna öppna och inspektera mjölken innan chauffören pumpar över mjölken till tankbilen?

 • Försköljning av tanken före disk sker vanligen med vatten av dricksvattenkvalitet men om man önskar använda recirkulerande vatten ska detta endast används om vattenkvaliteten kan garanteras så att vattnet ej påverkar mjölken negativt. 

Krav på mjölktank placerad delvis utomhus

 • Om silotanken är försedd med en manlucka är den då ansluten med en alkov till mjölkrummet?

 • Planerar du för en fristående silotanken från mjölkrummet ska den vara försedd med en servicelucka och ett siktglas och tillräckligt ljus för daglig inspektion av diskfunktionen. Klarar den kraven?

 • Kan mjölken i utloppsröret från t ex en silotank kylas på samma sätt som övriga tanken ända fram till ventilen?

 • Är det säkerställt att även utloppsröret från t ex en utomhus stående silotank ingår i tankdisken på ett fullgott sätt?

 • Mynnar silotankens avluftning i mjölkrummet?

 • Är avluftningens mynning i mjölkrummet säkrat med ett grovfilter med tillräcklig luftkapacitet som ej släpper in insekter eller andra djur. 

Tankvakt

 • Krävs det att det finns tankvakt enligt mejeriets leveranskrav och är då tankvakten godkänd och uppfyller mejeriföreningens krav?