Styrning och rutiner

Checklista: Kylsystem

Checklista: Kylsystem

När man bygger eller installerar ny teknik är det viktigt att också tänka på mjölkens kvalitet. Kylningen av mjölken måste fungera för att den ska hålla en god kvalitet vid leveransen. Nedan beskrivs temperaturkraven och ges en checklista som vägledning vid om- och nybyggnation.

Nedan listas viktiga punkter att tänka på kring mjölktankrummet. Checklistorna är tänkta att hjälpa dig att ställa viktiga frågor till dig själv och din mejeriförening samt att ställa rätt krav på utrustningen från leverantörerna.

Läs Mjölkrumsbroschyren parallellt med frågorna (PDF)

Snabblänkar till checklistor på denna sida:

Förord

Mjölken ska kylas ned till under 4°C inom 3 timmar efter mjölkningen.

Vid automatiska mjölkningssystem (AMS) tillåts mjölkens temperatur att överstiga 4°C i maximalt 2,5 timmars sammanhängande tid efter uppstart av mjölkning efter mjölkhämtning och tankdisk. Enskilda mejeriföreningar kan kräva snävare tidsram.

Förkylning

 • Kyls mjölken helt eller endast delvis med hjälp av en förkylare?

 • Är det känt vilken kapacitet (liter/min) mjölken pumpas med från slutenheten i mjölkgrop/robot till värmeväxlaren (rör eller plattvärmeväxlare)?

 • Är värmeväxlaren dimensionerad för att kunna kyla den mjölkmängd som intermittent (ojämnt) pumpas från slutenheten?

 • Vilken kylkapacitet har värmeväxlaren uttryckt i liter / min dvs under den intermittenta pumpningen?

 • Har isvattenbanken tillräcklig kapacitet för att kyla mjölken i värmeväxlaren?

 • Har förkylaren tillräckligt stor kylkapacitet för att mjölken ska vara nedkyld till 4°C inom 2 eller 3 timmar efter avslutad mjölkning?

 • Hur vet man att flödet genom plattkylaren är tillräckligt stort för att kunna säkra rengöringen under diskfasen?

 • Finns ett skydd mot föroreningar i form av grov- eller silfilter före plattkylare/värmeväxlare?

Konventionell mjölkning

 • Vilken temperatur har den första mjölken som pumpas in i tanken efter disk?

 • Är tanken försedd med tidsstyrd fördröjning innan kylningen kan starta?

 • Är tanken försedd med styrd kylning såsom tryckreducering eller volymbaserad kylning för att minimera risken för frysning av mjölken i samband med att mjölkvolymen är liten när man börjar fylla tanken?

 • Om mjölktanken endast har underhållskylning hur säkerställs det att mjölken är kyld under +4oC innan den pumpas in i mjölktanken?

 • Är kemikalierna som används i kylmedia för isvatten livsmedelsgodkänt?

Kylmetoder

 • Vilken av kylmetoderna reducerad, indirekt, direkt eller isvatten passar på din gård?

Köldmedier

 • Används godkända köldmedia i kylsystemet?

 • Ett kylsystem med mängden köldmedia över 10 kg kräver årlig besiktning av ett ackrediterat köldmediaföretag samt insänd rapport till kommunen. Kräver kylsystemet årlig besiktning på grund av att mängden köldmedia överstiger 10 kg?

Värmeåtervinning

 • Är kylsystemet förberett eller integrerat med ett system för värmeåtervinning?

 • Används godkända köldmedia i värmeåtervinningssystemet?