Teknik på Gården Sverige

Nyhetsbrev nr 1 2017

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:

 • Rapport från Gårdstekniskt Forum 16 mars
 • Ny hemsida för Växa Sverige och Teknik på gården
 • Ny projektledare för Teknik på Gården Sverige

Rapport från Gårdsteknisk Forum den 16 mars

Den 16 mars hölls den årligt återkommande temadagen Gårdstekniskt Forum i Göteborg. Drygt 30 personer deltog på mötet och det blev en intressant dag med bra och spännande diskussioner. Programmet innehöll följande informationspunkter:

Arla Foods informerar

Jesper Bo Petersen, Arla Foods presenterade Arlas nya avräkningssystem som trädde i kraft 1 januari 2017.

Den nya avräkningsmodellen utgår från råvaruvärdet av fett och protein i mjölken liksom tidigare. Dessutom betalar man för aktuellt celltal, totalantal bakterier och eventuell förekomst av antibiotika. För celltal och bakterietal är det inte enskilda resultat som påverkar avräkningen, utan det geometriska medelvärdet av alla analyser under kalendermånaden. Sporer påverkar inte längre avräkningen, eftersom sporförekomsten i den levererade mjölken har legat tillfredsställande lågt de senaste åren.

Det kommer i likhet med de termoresistenta bakterierna att utföras återkommande screeningar av tankmjölksproverna för att följa utvecklingen av spornivån. Om spornivån är särskilt hög i mjölk från enskilda leverantörer kommer Arla Foods att sätta in rådgivning på dessa leverantörer. Detsamma gäller fryspunkten, där alla mjölkleveranser testas men inte ingår i avräkningen. Den största ändringen är övergången från CFU till IBC gällande totalantalet bakterier. Dessutom införs en ny kvalitetsgräns för den bästa kvaliteten.

Jesper informerade om att reglerna för läcksökningen av köldmedia ändrades 1 januari 2017. Gränserna för läcksökning baseras på köldmedlens CO2-effekt med gränserna 5 ton respektive 50 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Har du frågor ta kontakt med aktuellt kylserviceföretag. Kraven på läcksökning kommer att anpassas i Arlagården till gällande krav under 2017.

Arbetet med TpG 2016 och på gång 2017

Helge Kromann, SEGES, TpG-ansvarig DK informerade om TpG projekt 2017

 • Utveckling av rådgivningsverktyg rörande kylningens betydelse på totalantalet bakterier
 • Uttag av tankvaktsdata kring kyltider och temperaturer
 • Optimering av mjölkflöde i tankutloppet
 • Kylstandarden EN13732 är under revidering främst med avsikt på robotkylning
 • Hygienisk design mjölkslangar och silotankar
 • Revidering av ”Vägledning – Mjölkavhämtningsrum”
 • Möten med maskinfirmorna om krav om kylning, mjölktankar och hämtning på gården
 • Möten Gårdstekniskt FORUM och Kemidag

Effektiv mjölktransport

Kent Dahlqvist, Arla Foods från Arla transportservice informerade om intransporterna av mjölken och behovet av en effektiv tankhämtning.

Viktigt idag är att kunna hämta mjölken oberoende av när gården har mjölkning (OBH). För att fylla upp tankarna på bilarna så görs även delhämtningar av mjölken på vissa gårdar.

Pumpningskapaciteten är avgörande för hur lång tid det tar på framför allt större mjölkgårdar och det är viktigt att utloppsrören från mjölktankarnas botten är 76 mm invändigt på större nya mjölktankar för att möta framtida krav.

Utvecklingen på mjölkmarknaden

Lennart Holmström, LRF Mjölk presenterade en omvärldsanalys avseende mjölkmarknaden.

Det överskott i det globala utbudet som rådde under 2015 och 2016 har nu förbytts till ett underskott. Utbudet från de fem största exportaktörerna är för närvarande 2 procent lägre än för ett år sedan. Inom EU har mjölkinvägningen minskat med cirka 3 procent de senaste månaderna. Mjölkproduktionen ökar fortsatt i ett antal EU-länder, bland annat Tjeckien, Italien, Ungern och Polen.

Världsmarknadspriserna för mejeriprodukter är i genomsnitt nu nästan 40 procent högre än för ett år sedan. Svagast utveckling noteras för skummjölkspulver, medan smörpriserna stigit mest. Den senaste tiden har prisuppgången stannat av för alla typer av produkter, vilket tyder på att marknaden intar en tvekande hållning när det gäller inköp av mejeriprodukter.

Den svenska mjölkinvägningen fortsätter att minska och ligger hittills i år cirka 2,5 procent lägre än under motsvarande period 2016. Antalet mjölkgårdar fortsätter att minska. Idag finns knappt 3 800 mjölkgårdar, vilket är en minskning med 7,4 procent jämfört med för ett år sedan. Även antalet 1:a insemineringar minskar kraftigt. Enligt Växa Sveriges statistik minskade antalet med 5 procent februari 2016-januari 2017 jämfört med ett år tidigare.

Den svenska konsumtionen av mejeriprodukter är stabil. Under perioden 1980-2015 har en genomsnittlig svensk stadigt konsumerat motsvarande 325-350 kg mjölk i form av olika mejeriprodukter. Fortfarande är andelen mejeriprodukter från utlandet hög, cirka 40 procent av den totala konsumtionen. Den svenska mejeriimporten stabiliserade sig under 2016, medan exporten minskade.

Info om projektet FutureMilq DK

Per Justesen, SEGES, DK informerade om att projektet FutureMilq är ett större flerårigt projekt där några delar berör TpG-projektet såsom:

 • Fryspunkt, större avvikelser är tillsatt vatten pga. läckande ventiler eller tömning med vattenpelare
 • Test att installera provtagningskranar på olika ställen i olika robotsystem
 • Effekt av relevant information till mjölkare avseende juverrengöring och avtorkning före mjölkning
 • Test av mjölkningsorgan med automatisk tillsättning av spendopp vid avtagning av organen

Tankmjölkens kvalitetsutfall

Inger Andersson, LRF Mjölk, gick igenom mjölkkvalitetsutfallet i Sverige och liksom tidigare år har robotarna generellt ett sämre utfall än mjölkningsanläggningar med omgångsmjölkningar vad gäller bakterier och celler. När det gäller analyserna för klostridiesporer och antibiotika kan man inte se några skillnader mellan mjölkningssystemen.

Vi i Teknik på Gården vill gärna tacka alla som deltog för en trevlig dag!

Reservera den 30 november för höstens Disk- och kemidag

Den 30 november är planen att TpG-projektet ska hålla en Disk- och kemidag i Göteborg. En kallelse kommer att skickas ut separat lite längre fram.

Ny hemsida för Växa Sverige och Teknik på Gården

Växa Sverige har en ny hemsida. Adressen, www.vxa.se, är densamma med utseendet är förändrat. Sidan för Teknik på Gården hittar ni under Fakta och statistik/Mer om Mjölk/Teknik på Gården.

Ny projektledare för Teknik på Gården Sverige

Från och med den 27 april går nuvarande projektledare för Teknik på Gården Sverige, Carolina Hagberg Markey, på föräldraledighet och Adam Stål från Växa Sverige tar då över rollen. Utöver uppdraget som projektledare arbetar Adam som affärsområdeschef för Rådgivning och Företagande i Mälardalsområdet. Adam började på Växa Sverige i augusti 2016 efter att ha arbetat på DeLaval International. Adam nås på mail adam.stål@vxa.se alternativt telefon 010-471 09 44.

teknik-pa-garden.png