Teknik på Gården Sverige Nr 4 2019

Nyhetsbrev nr 4 2019

I detta nyhetsbrev kan du läsa följande:

 • Möte med Lely
 • Uppdaterad LBK-pärm
 • Fryspunkt
 • Hållbart låga bakterietal i mjölktanken
 • Gropfrätning
 • Klorider i brunnsvattnet förkortar livslängden av det rostfria stålet i varmvattenberedare
 • Mekaniskt ytslitage på mjölkledningar
 • Diskmedel
 • Planerat arbete 2020
 • Frågor

Möte med Lely

Den svenska och danska arbetsgruppen för Teknik på gården träffade Lely i Danmark i december. Vi blev uppdaterade om Lelys satsningar just nu och att företaget enbart kommer satsa på utrustning för robotmjölkning och nötkreatur framöver. På mötet diskuterades risker där mjölkens fryspunkt eller celltal påverkas samt möjligheterna för delhämtning. 

Uppdaterad LBK-pärm

En uppdatering av flik 5 angående placering av vitvaror i LBK-pärmen blev klar i april 2019. Där står att varmvattenberedare ska placeras i separat utrymme som står emot brand i 60 minuter. Om varmvattenberedare placeras exempelvis vid en mjölkningsrobot, det vill säga i samma brandcell som djuren så ska en riskanalys godkännas av försäkringsbolaget och länsstyrelsen i samband med förprövning (avsnitt 32). 

Fryspunkt

Arbetet med uppdatering av informationsblad och checklista för mjölkkvalitetsrådgivare är klar och kan användas för felsökning vid förändrade fryspunktsvärden. Den vanligaste orsaken till att fryspunkten förändras är att vatten på något sätt har blandats med mjölken. Därför är det viktigt med kontrollpunkter som finns med i checklistan för att säkerställa att:

 • Mjölkledningen är rätt monterad utan svackor och med tillräcklig lutning till slutenenhet.
 • Anläggningen och utrustningen har tömts på vatten före mjölkning.
 • Dykrör från anläggningen till mjölktanken alltid är borttagen innan försköljning sker.
 • Mjölktanken är tom innan före första mjölken som pumpas i mjölktanken. 

Hållbart låga bakterietal i mjölktanken

Vi har under hösten titta på de gårdar som var med i tidigare projekt under 2018 systematisk utredning bakterier för att se om rådgivningen har gett effekt. För att lyckas på gårdsnivå behöver man skapa rutiner så att inte diskmedel tar slut eller varmvattnet inte håller den temperatur man behöver för att få en fullständig disk. 

Gropfrätning

Biofilm och tillväxt av bakterier ökar i samband med gropfrätning i det rostfria stålet i mjölkledningar och mjölktankar. Vi har försökt samla allmän information och eventuella riskerna för gropfrätning:

 • Normaldoserade kloralkaliska diskmedel orsakar normalt inte gropfrätning.
 • Höga halter kloralkaliska diskmedel till exempel vid boosterdisk, ökar betydligt risken för gropfrätning.
 • Höga halter av klorider till exempel vid saltvatteninträngning i brunnsvattnet ökar risken betydligt för gropfrätning.
 • Risken för gropfrätning ökar om kloridhaltiga diskmedel och/eller brunnsvatten innehållande höga halter klorider kombineras med höga diskvattentemperaturer. 

Klorider i brunnsvattnet förkortar livslängden av det rostfria stålet i varmvattenberedare

 • Alla typer av rostfria beredare bör ej monteras där kloridhalten är förhöjd.
 • Till exempel rekommenderar Metro Therm emaljerade beredare om kloridhalten överstiger 50 mg/l i brunnsvattnet att jämföra med en kloridhalt i Sverige på i medel 2-30mg klorider/ml. 

Mekaniskt ytslitage på mjölkledningar

 • Mekaniskt slitage av ytskicktet i mjölkledningar (silliconslangar, rostfritt stål, mm) kan ske beroende på mängden strö (sand, träfiber, torv, mm) som kommer in i mjölkningsutrustningen.
 • Skadade invändiga ytor kan öka möjligheten för bakterier att etablera sig på ytorna.

Diskmedel

 • Starkt aggressiva brunnsvatten med lågt pH och höga halter löst koldioxid (kolsyra) reagerar med och förbrukar diskeffekten av alkaliska diskmedel.
 • Disklösningar som innehåller klor och som värms och hålls en längre tid vid en med hög temperatur kan förlora en ansenlig mängd klor då klor är lättflyktigt. 

Planerat arbete 2020

Förutom det kontinuerliga arbetet Teknik på Gården gör med att bland annat träffa teknikfirmor och ta fram och sprida information kommer vi under 2020 fokusera extra på några projekt.

 • Gropfrätning – kontrollpunkter
 • Rekommenderade mätpunkter för testo-loggan
 • Kylförlopp och Arlas tankvaktsspes
 • Fältstudie – fryspunkt
 • Uppdatera rådgivares checklistor vid diskkontroll
 • Ta fram Infomaterial och Arlas långsiktiga mål till firmor och gårdar
 • Implementering av nya regler för varmvattenberedare 

Frågor?

Om ni har frågor angående ny- och ombyggnation av mjölkrum eller om Arlas hämtningsregler och tillägg så får ni gärna höra av er till Arlas medlemsservice på 020-353697 alternativt ringa eller maila direkt till byggrådgivare Cecilia Palmén på 070-6218291, cecilia.palmen@vxa.se

teknik-pa-garden.png