Styrning och rutiner

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en stor variationsrikedom av bland annat insekter, växter och marklevande organismer.

Det är viktigt att det finns landskap med olika naturtyper som har eller skapar olika livsmiljöer för växter, djur och svampar. Genom att skapa boplatser, föda, tillgång till vatten och övervintringsplatser kan du bidra till den biologiska mångfalden.

För att gynna pollinerare kan du spara ett drag intill diken, odlingsrösen eller åkerholmar med blommande vallbaljväxter och i synnerhet rödklöver. Du kan också anlägga blommande fältkanter. Eller varför inte ha blommande vegetation runt fältbrunnar. Förutom föda till insekterna blir det ett fint inslag i fältet och en tydlig markör för fältbrunnar.

Det kryllar av liv i en frisk jord

I jorden finns bland annat bakterier, kvalster och daggmaskar som är livsviktiga för att jorden ska kunna ge näring åt växtens rötter. En hälsosam och frisk jord kan hålla och är genomsläpplig för vatten. Genom att ha en varierande växtföljd med grön mark året om skapas livsmiljöer där organismerna i marken trivs.

Så här lyckas du

  • Spara sälgen, den ger första födan till insekterna som övervintrat och vaknar framåt vårkanten.
  • Träd och buskar med frukt eller bär är också bra att spara, dessa ger föda åt lite större djur och fåglar.
  • Blommande vegetation på fältkanter, vid fältbrunnar och åkerholmar.
  • Reducera bearbetning för att gynna maskar, svampar och mikroorganismerna i marken.
  • Stallgödsel ger mat åt mikroorganismerna.

Vill du veta mer om vilka insatser du skulle kunna göra på din gård för att gynna den biologiska mångfalden är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss!