Styrning och rutiner

Kolinlagring

Kolinlagring

Kolinlagring innebär att mängden koldioxid i atmosfären minskar genom att antingen binda in den i marken, i växlighet eller på mekaniskt/mineraliskt vis.

Genom att öka kolet i marken har vi potential att minska vårt klimatavtryck. Kolinlagring gör dessutom att marken får en bättre vatten- och näringshållande förmåga som gör att jorden är mer motståndskraftigare mot störningar exempelvis, torka, insektsangrepp och sjukdomar.

Det finns flera sätt att bidra till kolinlagring som att tillföra stallgödsel eller låta halmen ligga kvar efter skörd. Gräsmarker och vallar kan lagra stora mängder kol. En ökning av kolhalten i marken kan bidra till ökade skördar, minskade erosionsskador och öka den biologiska mångfalden.

Så här lyckas du

  • Grön mark året om genom fleråriga växter, fånggrödor/mellangrödor, bevuxna åkerkanter.
  • Minskad jordbearbetning.
  • Maximera biomassa över och under jord.
  • Direktsådd.

Kontakta en växtodlingsrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.