Styrning och rutiner

Markkartera

Markkartera

För att kunna behovsanpassa gödsling och kalkning är det viktigt att du har en uppdaterad markkartering.

Genom att analysera jorden får du en bild av hur pH-värde och växtnäring varierar över fälten. Även ler- och mullhalt kan analyseras och behövs för att räkna ut kalkbehovet, eftersom mer kalk behöver tillföras till en lerjord jämfört med en sandjord för att uppnå samma höjning av pH-värde.

Markkarteringen används som underlag vid beslut om kalkning och gödsling. Odling försurar marken, till exempel genom rötternas upptag av näringsämnen och användning av surgörande mineralgödselmedel. Kalk tillförs för att höja eller bibehålla pH. Därför är det viktigt att följa upp vad som händer i marken över tid. Detsamma gäller markens fosfor- och kaliumstatus, som bland annat beror på stallgödselanvändningen på gården. Karteringen ger möjlighet att fokusera stallgödseln till de skiften och grödor där den gör mest nytta.

Så här lyckas du

 • Markkartera minst vart tionde år, oftare om du har stort kalkbehov eller odlar specialgrödor.
 • Ta minst ett prov per hektar för att få ett tillräckligt underlag och täcka in variationen.
 • Analysera jorden för pH, lättlöslig fosfor och kalium vid varje markkartering.
 • Bestäm även ler- och mullhalt på de skiften där du inte har någon kartering sedan tidigare.
 • Använd karteringen som underlag vid planering av gödsling och kalkning.
 • Använd karteringen för att skapa styrfiler så att kalkningen sker med precision.
 • För att kunna jämföra med tidigare karteringar bör prover tas vid samma tid på året och med ungefär lika lång tid efter senaste gödsling vid varje markkartering. Gärna även på samma plats i växtföljden  

Vanliga misstag

 • För få provpunkter vid kartering, ett medelvärde för hela fältet kan missa variationer inom fält.
 • Att ta prover för tätt efter gödsling eller kalkning. Det bör gå minst en månad efter gödsling och minst ett år efter kalkning innan provtagning för att resultatet inte ska påverkas.
 • Att inte koppla provpunkterna till GPS-koordinater, vilket behövs för att göra styrfiler och läsa in provresultatet i växtodlingsprogram med mera.
 • Att utgå från en inaktuell kartering.

  Mål OK Larm
Markkartera regelbundet Vart 7:e år Vart 10:e år Mer än 15 år
       

Kontakta en växtodlingsrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.