Beskrivning av NorFor

NorFor är ett modernt och effektivt fodervärderingssystem för nötkreatur. Gemensamt utveckat i Sverige, Danmark, Norge och Island. NorFor ersätter de gamla systemen i dessa länder; AAT/PBV och omsättbar energi i Sverige.

NorFors tre delar

  • Beräkning av näringstillförsel
  • Skattning av foderintag
  • Mått på foderstatens fysiska struktur

NorFor bygger på en stor mängd ny kunskap om foder och dess nedbrytning vilket ger en bättre beskrivning av vad som verkligen händer i kon än vad det gamla systemet kunde ge.

När fodrets näringsvärden bestäms tas det nu hänsyn till hur olika egenskaper hos djuret och fodret påverkar varandra vid nedbrytningen av näringsämnen i mag-/tarmkanalen. Foderstaten som helhet blir det viktiga, inte enskilda fodermedel.

En annan stor fördel med NorFor är att det tas hänsyn till betydligt fler parametrar än tidigare då man gör en ekonomisk optimering av foderstaten.

Vår uppskattning är att man med NorFor kan minska foderkostnaden med två öre per kg mjölk. Dessutom förväntas fler positiva effekter, såsom förbättrad mjölkkvalitet, ökat välbefinnande hos kon och minskad miljöbelastning.

Fodermedelstabellen, med mera, finns på NorFors webbplats

Mer om NorFor: