Styrning och rutiner

Analysera stallgödseln

Analysera stallgödseln

Näringsinnehållet i gödseln påverkas av flera faktorer, som till exempel strömedel, utfodringsintensitet och nederbörd.

I analysen bestäms torrsubstanshalten och innehåll av totalkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, kalcium, natrium och svavel. Värdena kan skilja sig mycket från schablonvärden och variera från år till år.

Med stallgödselanalysen kan gödselgivor justeras, mineralgödsel sparas in på och skördar öka. Allt bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. På djupströgödsel är det svårt att ta ut ett representativt gödselprov.

Så här lyckas du

Vanliga misstag

  • Ingen analys har tagits.
  • Gödseln är inte tillräckligt omrörd innan uttag av prov, vilket gör att du kan ha fått ett felaktigt värde på näringsinnehållet.
  • Näringsvärdena i gödseln är högre än schablon-värdena. Då har man gödslat mer än vad grödan kan ta upp.
  • Näringsvärdena i gödseln är lägre än schablon-värdena. Då har man inte har utnyttjat grödans fulla potential.
     

Utvärdering

  Mål OK Larm
Analyserat stallgödseln Varje år Vart 5:e år Aldrig
       
Riktvärden för växtnäringsinnehåll i stallgödsel efter lagring
Växtnäringsinnehåll - kg/10 ton

Tot-N P K
Fastgödsel, nöt 52 15 50
Djupströgödsel, nöt 54 15 100
Flytgödsel, mjölkkor, 9% ts 43 6 38
       

Kontakta en växtodlingsrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.