Styrning och rutiner

Minska grovfoderåtgången

Minska grovfoderåtgången

När det gäller att hushålla med grovfodret finns olika knep att ta till.

Dryga ut grovfodret

Till djur i uppbundna stallar kan man dra ner på ensilagegivan och utfodra med mer kraftfoder och eventuellt lite halm.

Om djuren däremot går i lösdrift går det inte att bara dra ner på ensilagegivan. Det gör bara att vissa djur äter upp allt grovfoder medan andra inte får något. Dryga ut det bra ensilaget genom att blanda in andra fodermedel eller grovfoder av sämre kvalitet. Man kan blanda in allt från halm, helsäd, potatis, mäsk, drank, fiberrikt kraftfoder etc. Foderblandningen måste vara väl blandad och hålla en ts-halt på max 40% för att undvika sortering.

Minska spillet

Se till att få en bra konservering av det ensilage som bärgas. Använd tillsatsmedel, packa extremt väl och förslut silon noggrant samt täck med sand. Placera rundbalar så att risken för skador minimeras och att råttor, möss och fåglar inte kommer åt att angripa balarna.

Tillsätt syra i fodermixen vid minsta tecken på varmgång. Vid varmgång går näring förlorad och fodermixen smakar inte gott och kan i värsta fall behöva kasseras. Tillsätt propionsyra eller särskilt framtagna syrabaserade tillsatsmedel för användning i fullfodermixer såsom till exempel Promyr TMR Standard. Var noga med att följa anvisningarna vid tillsats.

Se till att djuren inte kan trampa ner grovfoder i marken vid tillskottsutfodring utomhus eller att de kan dra ner på spalten eller golvet vid utfodring på stall. Utfodring i foderhäck minskar risken och även genom att hackat grovfoder i stället för långstråigt grovfoder.

Fördela grovfodret på rätt djurkategori

Störst behov av grovfoder av god kvalitet har mjölkkor och yngre ungdjur. De bästa kvantiteterna måste därför prioriteras till dessa djurgrupper. Det går att kompromissa mer med foderstaterna till sinkor, avvanda dikor och äldre ungdjur. Vid alternativa foderstater till sinkor och ungdjur krävs det dock en noggrant balanserad foderstat för att säkra upp att de får den näring de behöver.

Dikor

När det är brist på grovfoder är det bättre att avvänja kalvarna tidigt och köpa kraftfoder till dem än att dem gå kvar hos kon och låta henne producera mjölk. De avvanda dikorna kan sedan klara sig bra på ett sämre bete. Dräktighetsundersök dikorna och se till att du inte har några kor kvar som går tomma. Gruppera djuren och dela in korna i två grupper, förstakalvare och kor med dåligt hull i en grupp och äldre kor med gott hull i en annan grupp.

Se över djurantalet

Prioritera att behålla de djur i besättningen som genererar bäst intäkt, det vill säga djur som producerar en god kvalitet av mjölk i tillräcklig mängd. Överbeläggning i stallarna bör undvikas men slakta för den delen inte ut större delen av besättningen.