Minska grovfoderåtgången i vinter

Vi kommer att stå inför en tuff vinter när det gäller grovfodertillgång. Det gäller att hushålla med det grovfoder vi har.

Mycket av förstaskörden 2018 håller mycket bra värden och djuren kommer att vilja konsumera den i stora mängder. Det gäller dock att dryga ut den och använda den förnuftigt.

Dryga ut grovfodret

Till djur i uppbundna stallar kan man dra ner på ensilagegivan och utfodra med mer kraftfoder och eventuellt lite halm.

Om djuren däremot går i lösdrift kan man inte bara dra ner på ensilagegivan, det gör bara att vissa djur äter upp allt grovfoder medan andra inte får något. Du behöver dryga ut det bra ensilaget genom att blanda in andra fodermedel eller grovfoder av sämre kvalitet. Man kan blanda in allt från halm, helsäd, potatis, mäsk, drank, fiberrikt kraftfoder etc. Foderblandningen måste vara väl blandad och hålla en ts-halt på max 40 % för att undvika sortering.

Minska spillet

Se till att få en bra konservering av det ensilage som bärgas. Använd tillsatsmedel, packa extremt väl och förslut silon noggrant samt täck med sand. Placera rundbalar så att risken för skador minimeras och att råttor, möss och fåglar inte kommer åt att angripa balarna. I år finns det inget utrymme för att behöva kassera dåligt foder.

Tillsätt syra i fodermixen vid minsta tecken på varmgång. Vid varmgång går näring förlorad och fodermixen smakar inte gott och kan i värsta fall behöva kasseras. Tillsätt propionsyra eller särskilt framtagna syrabaserade tillsatsmedel för användning i fullfodermixer såsom till exempel Promyr TMR Standard. Var noga med att följa anvisningarna vid tillsats.

Se till att djuren inte kan trampa ner grovfoder i marken vid tillskottsutfodring utomhus eller att de kan dra ner på spalten eller golvet vid utfodring på stall. Utfodring i foderhäck minskar risken och även genom att hackat grovfoder i stället för långstråigt grovfoder.

Fördela grovfodret på rätt djurkategori

Störst behov av grovfoder av god kvalitet har mjölkkor och yngre ungdjur. De bästa kvantiteterna måste därför prioriteras till de djurgrupperna. Det går att kompromissa mer med foderstaterna till sinkor, avvanda dikor och äldre ungdjur. Vid alternativa foderstater till sinkor och ungdjur krävs det dock en noggrant balanserad foderstat för att säkra upp att de får den näring de behöver.

Dikor: När det är brist på grovfoder är det bättre att avvänja kalvarna tidigt och köpa kraftfoder till dem än att dem gå kvar hos kon och låta henne producera mjölk. De avvanda dikorna kan sedan klara sig bra på ett sämre bete. Dräktighetsundersök dikorna och se till att du inte har några kor kvar som går tomma. Gruppera djuren och dela in korna i två grupper, förstakalvare och kor med dåligt hull i en grupp och äldre kor med gott hull i en annan grupp.

Se över djurantalet

Prioritera att behålla de djur i besättningen som genererar bäst intäkt, det vill säga djur som producerar en god kvalitet av mjölk i tillräcklig mängd. Överbeläggning i stallarna bör undvikas men slakta för den delen inte ut större delen av besättningen. Att slutgöda slaktkor för att de ska få bättre klassning bör inte göras i år. Kor med dålig juverhälsa som står kvar som kalvmjölkskor bör också tas bort. Tyvärr står många med ett lager av djur som redan skulle gått till slakt och som bara fyller på i stallarna. Var noga med att ha tillräckligt många djur slaktanmälda. Räkna på hur många rekryteringsdjur du behöver och föd upp endast det antalet. Däremot måste du se på din produktion på längre sikt och säkra upp att du även nästa år kommer att ha tillräckligt med djur.