Styrning och rutiner

Så påverkas fertiliteten av värmen

Så påverkas fertiliteten av värmen

Under varma sommarperioder avtar djurens brunst. För att upprätthålla produktiviteten på sikt, fortsätt seminera för att ha kalvar till våren.

Möjliga scenarier

  • Fertiliteten sjunker med 20% under juli och augusti. Detta generar kostnader, förutom för extra insemineringar, också för förlängda kalvningsintervall, ökad utslagning, ojämn beläggning.

  • Fertiliteten sjunker med 5% under hösten till följd av sena effekter av värmestress, som klövsjukdom.

  • Mjölkproduktionen sjunker på grund av värmestress, med 3 kilo per ko och dag, under juli och augusti. Många kor kommer inte kunna komma tillbaka till normal produktion under resten av sin laktation.

  • Celltalet stiger i snitt med 20.000 i tankmjölken. Detta värderas till 160 kronor per ko och år.

Fertilitet vid värme

Att värme har en negativ påverkan på fertiliteten, både hos hon- och handjur är känt sedan länge. Det är flera faktorer som spelar roll. För de besättningar som använder sig av semin, är det främst värmestressens effekter på hondjur som har betydelse. Tillgång och kvalitet på bete/foderstaten kan också ha betydelse.

I besättningar som använder tjur

Tjurens fertilitet kan sjunka markant, oftast en tid efter perioder med höga temperaturer. Andelen djur som inte visar brunst i samband med höga temperaturer ökar. Det gör att tiden till första insemination förlängs och därmed kalvningsintervallet. Även inkalvningsåldern kan höjas.

Klövhälsan påverkas av värmen

I samband med att kor utsätts för värmestress ökar risken att de senare drabbas av dålig klövhälsa. Detta beror på att de står upp mer än normalt i samband med att de är varma, eftersom en liggande ko har svårare att göra sig av med värmeöverskottet.

Bäddar av sand kan minska problemet, medan många typer av madrasser ökar risken för överhettning. Om korna står upp mer än normalt kommer det ofta klövsulesår och andra klövskador som en följd senare.

Forskningen visar att kor med klövsulesår har

  • lägre dräktighetsprocent vid första AI
  • 2% längre kalvningsintervall
  • högre behandlingsincidens för utebliven brunst.