Styrning och rutiner

Biogas

Biogas

Biogas är ett förnybart bränsle som framställs av biomassa exempelvis matavfall, gödsel och växtrester, biologiskt material.

Processen sker genom rötning av organiskt material och består till störst del av metan. Biogas används som energikälla till exempel värme, kraft eller värmeproduktion, det kan också användas som drivmedel.

Biogödsel

Vid framställandet av biogas bildas också biogödsel. Innehållet i biogödseln skiljer sig åt utifrån vilka olika typer organiskt material som används i biogasanläggningen. Under processen bryts kvävet ner till ammoniumkväve vilket gör kvävet lättillgängligare för växten.

Biogödseln har en lägre klimatpåverkan och kan ersätta eller komplettera mineralgödsel. Vill du veta mer? Ta kontakt med din närmaste biogasanläggning.

Klimat och andra fördelar med biogas och biogödsel

 • Biogas är ett förnyelsebart bränsle.
 • Reducering av näringsläckage från gödsellagring.
 • Rötresten innehåller ammoniumkväve som är lättillgängligt för grödan.
 • Vid rötning reduceras lukt, parasiter och ogräs.  

Biogasanläggning

Går du i tankarna att bygga för biogas är det viktigt att du känner till att en biogasanläggning omfattas av en del lagkrav.

 • Anmäl eller sök tillstånd för biogasanläggningen. En anmälan görs till kommunen om anläggningen ska producera mindre än 3000 MWh per kalender år och om anläggningen rötar gödsel och högst tar emot 500 ton övrigt icke farligt avfall per år. Har du istället tänkt producera eller ta emot mer än det som nämndes innan behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen.
 • Kommunen avgör om bygglov behövs. Ta kontakt med din kommun för att se vilka krav de har för bygglov.
 • En ansökan för rötning av animaliska biprodukter i biogasanläggning ska lämnas in till Jordbruksverket. I ansökan behöver du beskriva vad som ska rötas samt hur det ska gå till.
 • Anmäl hantering av biogas till räddningstjänsten, för utvärdering av vilka risker som finns med brand och explosion.
 • Ansök till Skatteverket för lagerhållare av biogas.
    

Kontakta en byggrådgivare, miljörådgivare eller hållbarhetsrådgivare.