Styrning och rutiner

Vattenbesparande åtgärder

Vattenbesparande åtgärder

Vatten är en av våra viktigaste resurser och ett förändrat klimat har under senare år inneburit att vi tvingats inse att tillgången är begränsad under perioder.

Ett förändrat klimat med torka och vattenbrist innebär nya utmaningar, till exempel kan behovet av bevattning komma att öka och vi kommer att behöva prioritera och hushålla med det vatten som finns.

Samtidigt har klimatförändringarna även inneburit att nederbörden i perioder är kraftigare än tidigare, vilket i sig kan innebära problem med bland annat förstörda skördar och markskador. En utmaning kan vara att utnyttja och ta till vara och spara det vattnet till perioder av torka.

Så här lyckas du

  • Samla upp regnvatten i tank från takavrinning och/eller andra ytor och återanvänd till bevattning eller vid spädning av gödsel.
  • Se över tvättrutiner. Var noggrann med den mekaniska rengöringen innan tvätt med vatten av exempelvis stallar.
  • Återanvänd diskvatten från mjölktank och mjölkanläggning till rengöring av robottorg och samlingsfålla.
  • Återanvänd vatten som används för kylning av mjölktank.
  • Vid nybyggnation av djurstallar, planera in åtgärder för att hushålla med vattnet redan från början.
  • Magasinera vatten i dammar.
  • Undvik värmestress genom förebyggande åtgärder, exempelvis genom att ha vatten tillgängligt överallt där kor går och står.

Vanliga misstag

  • Läckande vattenkoppar och vattenkar.
  • Höga temperaturer i stallarna som medför att mer dricksvatten går åt till djuren.
  • Befintlig markavvattning och vattenanläggningar är eftersatta.

Kontakta en byggrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.