Styrning och rutiner

Ammoniakavgång

Ammoniakavgång

En bra stallmiljö kan på många sätt förbättra både djurhälsa och minska ammoniakavgången från djurstallet.

Friska, välmående djur har bättre förutsättningar för ett optimalt foderutnyttjande, vilket påverkar såväl klimatet som ekonomin.

Såhär lyckas du

 • Gruppera djuren och anpassa fodret, för att undvika över- och/eller underutfodring.
 • Rengör och gå igenom ventilationsanordningar regelbundet så att de fungerar som de ska.
 • Se till att utgödsling av skrapgångar sker ofta.
 • Strö i ströbäddar ofta och rikligt.
 • Snitta grovfodret för att minska risken att djuren drar med sig foder in i till exempel skrapgången.
 • Välj en mer stängd foderfront istället för nackbom om grovfodret är långstråigt.
 • Täck gödsellager och se till att lagringen i övrigt är tät.

Vanliga misstag

 • Ventilationen är underdimensionerad, luftväxling och luftflöden i stallet är inte optimala.
 • Stort foderspill både vid hantering av grovfoder och vid djurens intag av foder vid foderbordet.
 • Hög beläggning av djur i stallet.
 • För få ätplatser som leder till konkurrens och sämre foderutnyttjande.

Kontakta en byggrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.