Styrning och rutiner

Metaboliska sjukdomar

Metaboliska sjukdomar

Dåligt anpassad utfodring, bristande foderkvalitet eller felaktiga utfodringsrutiner kan leda till sjukdomar, bristtillstånd och försämrad fruktsamhet.

Det kan också leda till nedsatt produktion och sämre immunförsvar.

Att ha en välbalanserad foderstat med foder av god hygienisk kvalitet är alltid viktigt. Men det är extra viktigt inför kalvning och under veckorna efter kalvning, eftersom de flesta sjukdomarna inträffar i sen dräktighet och tidig laktation.

Djurets hull vid kalvning är den faktor som kanske påverkar risken mest för att få sjukdomar relaterad till utfodring. Tänk också på att vatten är foder. Brister i vattnets hygieniska kvalitet eller sämre tillgång till vatten, kan vara bidragande orsak till utfodringsrelaterade sjukdomar.  

Så här lyckas du

 • Analysera ditt hemmaproducerade foder.
 • Strategisk hullbedömning.
 • Uppmärksamma de högdräktiga korna och ge dem väl anpassad miljö utan stress – de behöver extra utrymme både på liggplats och vid foderbord.
 • Tillvänj dräktiga kvigor till det stallsystem som de ska gå i efter kalvning.
 • Ha tydliga rutiner gällande utfodring och skötsel inför, under och efter kalvning. Rutinerna ska vara förankrade i arbetslaget.
 • Ha återkommande rutiner för kalibrering av utfodringsutrustning så att rätt ko får rätt mängd.
 • Om möjligt, anpassa foderstater för olika djurgrupper, såsom hög- och låglakterande, samt för tidig och sen sinperiod.
 • Sortera bort hygiensikt dåligt foder och säkerställ att utfodringsutrustningar är rena från gamla foderrester.
 • Följ besättningens resultat för utfodringsrelaterade problem och jämför med andra besättningar, genom exempelvis Signaler Djurvälfärd™ eller MinGård®.
 • Använd standardrutiner kring sinläggning och skötsel efter kalvning.
  Standardrutiner

Vanliga misstag

 • Tomt foderbord flera timmar per dygn.
 • Hög beläggning som gör att lågrankade kor inte kommer fram till foderbordet, annat än att äta det som andra kor ratat.
 • Bristfällig rengöring av utfodringsutrustning.
 • För få drickplatser för vatten, dåligt flöde av vatten och/eller bristande rengöring av vattenkoppar och vattenkar.
 • Mix som separerar, vilket leder till att kor sorterar fodret och inte får i sig alla komponenter i mixen.
 • Dålig kännedom om vad varje ko faktiskt äter per dag.
 • Foderutrustning som inte är rätt kalibrerad.
 • Dålig koll på närings-, vitamin- och mineralinnehåll i foderstaten.

Kontakta en produktionsrådgivare eller djurhälsoveterinär för att utvärdera hur utfodringen fungerar i besättningen. Bäst optimering av djurhälsan får du genom ett samarbete mellan veterinär och rådgivare. De kan ge en samlad syn på foder och utfodringsrutiner.

Kontakta oss