Styrning och rutiner

Kalvhälsa

Kalvhälsa

En god kalvhälsa och bra tillväxt gynnar framtida produktion för såväl hondjur som handjur.

Kvigkalvarna är framtidens mjölkkor och deras hälsa är grundläggande för att få produktiva, friska och hållbara kor!

Även för de djur som föds upp till slakt läggs grunden under kalvperioden, en god hälsa hos den unga kalven möjliggör bättre tillväxt och ökat slaktvärde. Kalvhälsan är även viktigt ur djurvälfärdssynpunkt. En hög kalvdödlighet tyder på brister i miljö och/eller skötselrutiner, och detta kan även leda till hög inkalvningsålder eller längre uppfödningstid till slakt.  

Så här lyckas du

 • Välj tjurar som ger lätta kalvningar.
 • Optimalt utformad miljö vid kalvning, torrt och rent.
 • Torrt och dragfritt där kalvarna hålls.
 • Bra hygien och rengöringsrutiner.
 • Väl fungerande råmjölksrutiner och rutiner för utfodring under hela uppväxten som alla i arbetslaget följer.
 • Mjölkutfodring för hög tillväxt.
 • God kännedom i arbetslaget om hur ohälsa bland kalvarna upptäcks.
 • Tidig upptäckt och behandling av sjuka djur.
 • Sjuka kalvar separeras från friska och får extra omsorg under sjukperioden.
 • Använd information om kalvar och kalvhälsa från kalvportalen.se.
  www.kalvportalen.se
 • Ta del av rekommendationer för hur kvigkalvar får optimala förutsättningar att kalva in med god juverhälsa, på juverportalen.se.
  www.juverportalen.se

Vanliga misstag  

 • Otydliga utfodrings- och skötselrutiner.
 • Sjuka djur uppmärksammas för sent.
 • För lite tid läggs på extra omsorg av sköra djur.
 • För många djur tillsammans.
 • Bristande rengöring och tom tid mellan kalvarna/omgångarna.
 • För lågt näringsintag per mjölkgiva.
 • Otillräcklig tillgång på vatten och startfoder, hög näringstäthet.
 • Kalvarna tappar tillväxt vid avvänjningen på grund av för lågt kraftfoderintag.