Foderråd i torkans tider

När torkan fortsätter söks alla tänkbara lösningar på foderbristen. Växa Sveriges rådgivare sammanställer här information och råd.

Nedan följer förslag på vad man kan tänka på i den situation som råder. Då Sverige är ett avlångt land kan en del råd vara för sent i vissa delar samt för tidigt i andra delar, använd sunt förnuft.

Minska förluster vid ensilering och uttag

Var rädd om det grovfoder som lagras in. Med små mängder grovfoder är det viktigare än någonsin att minimera lagringsförlusterna. Ensileringsmedel och en mycket noggrann packning och täckning vid inläggning ökar förutsättningarna för en bra ensilering. Ensileringsförluster på 5 eller 25 % gör stor skillnad!

Var noga vid foderuttag och utfodring för att minska foderspill på grund av varmgång och andra hygieniska problem i grovfodret.

Skörda trädor och skyddszoner, ta gräsfröhalm 

För att få mer mängd grovfoder - skörda trädor och skyddszoner. För skörd i områden med kompensationsstöd krävs en enkel dispensansökan hos Länsstyrelsen. Kvaliteten på detta foder duger oftast till äldre ungdjur, sinkor och dikor. Hör med grannar som odlar vallfrö om du kan få ta hand om gräsfröhalmen.

Skörda spannmålen som helsäd

Har du spannmål, skörda den som helsäd. Hör även med grannar som inte har djur om det går att köpa deras spannmål och ta den som helsäd. 4-6 veckor efter axgång har man normalt sett det största skördeutbytet. Börjar fälten torka ner får de givetvis tas tidigare. Skörd senare än 4-6 veckor efter axgång ökar risken för spill och därmed tapp i avkastning.

Är det insådd i skiftet försök vänta något med skörden för att inte äventyra insådden. Helst ska det komma regn och vara svalare temperaturer efter helsädesskörden så att insådden inte bränner ner. Kommer det inte regn eller svalare temperaturer får helsäden tas ändå. En helsädeskörd är betydligt säkrare än att förlita sig på att sådd av en efterföljande gröda ska ge tillräcklig skörd för att kompensera grovfoderbristen. Använd gärna ensileringsmedel då helsäden kan hålla hög ts-halt och vara svårpackad vilket ökar risk för varmgång och mögel.

Skörda åkerböna som helsäd

Åkerbönorna har tagit stryk på de torra fälten. Åkerböna går att skörda som helsäd när den har börjat svartna men är väldigt blöt. Hackad åkerböna i plansilo eller korv är huvudalternativen. Rundbalar är inte att rekommendera då den vassa stjälken lätt gör hål på plasten och eftersom ensilerbarheten och smakligheten är mycket tveksam på åkerböna som inte är hackad.

Åkerbönan buffrar och motverkar pH-sänkningen vid ensilering så ensileringsmedel är att rekommendera. De som har testat ensilering av åkerböna i renbestånd är nöjda med resultatet och har tyckt att spillet inte har varit så stort och dessutom att korna gillade fodret. Åkerbönorna behöver vara väldigt mogna, på väg att vissna ordentligt, för att de ska gå att hantera och hacka.

Så en gröda till för skörd eller bete i höst

Efter en helsädesskörd eller tidig spannmålskörd går det att så någon annan gröda förutsatt att det kommer regn så att den gror och växer vidare. Glöm inte att efterfölja eventuella åtaganden som fånggröda och vårbearbetning efter skörd. Mark med ärt och åkerböna som är ekologisk fokusareal, EFA, får skördas och betas men inte brytas före den 1 augusti.

Råg:Går att kvävegödsla hårt och på så sätt driva fram en större mängd både till skörd eller bete.

Foderraps: Går att kvävegödsla hårt och kan då ge en större mängd. Blir väldigt blöt och är därmed inte bra att ensilera ensam. Fungerar bra till bete men tänk då på innehållet av glukosinolater, som inte är hälsosamma i för stor mängd, vilket kräver sambete med något annat och begränsad giva av foderrapsbetet. Växer om efter bete/skörd.

Foderraps/vicker/korn:Dessa arter i blandning ger en större odlingssäkerhet genom att någon av grödorna kommer att gå bra vid olika väderbetingelser. Korn och vicker gör att ts-halten på ensilaget blir lättare att få upp jämfört med skörd av enbart foderraps.

Westerwoldiskt rajgräs: Bör odlas tillsammans med något annat för att få mängd. Skörd efter cirka 70 dagar. Fördelen är att denna fortsätter växa och kan växa ner till 2 grader på hösten.

Italienskt rajgräs: Tål bete bättre än westerwoldiskt rajgräs. Växer också länge på hösten, ner till 2 grader.

Vårspannmål:Vid de väderfaktorer som råder nu sent på säsongen är risken att spannmålen inte bestockar sig och bara går i ax, det vill säga ger för liten skörd. I blandning med något annat, som foderraps, vicker, ärt, kan vara ett billigt alternativ om man tar eget utsäde. Höj utsädesmängden.

Beställ utsäde nu!

För både råg och westerwoldiskt rajgräs är tillgången på utsäde begränsad och på vissa ställen redan slut. Funderar du på att så en efterföljande gröda, beställ utsäde nu!

Så en höstgröda som ger skörd eller bete före nästa års 1:a skörd

Råg sådd i höst kan även skördas på våren för att bidra med grovfoder eller bete innan förstaskörden. Rågens tillväxt startar cirka två veckor tidigare än vallen på våren. Rågen ska då sås vid normal tidpunkt för höstsådd. För tidig sådd kan ge kraftiga bestånd som riskerar att utvintra på grund av svamp.

Utnyttja betena

Se till att utnyttja och sköta betena väl. Djuren ska inte gå och skava på samma betesfålla för lång tid för då får inte gräset vila och det orkar inte starta om och växa igen. Små och många fållor med många djur i taget på en fålla är hemligheten. Bete någon dag och återkom sedan efter cirka 3-4 veckor. Intervallet mellan avbetningarna blir längre ju torrare det är. Hur man sköter betena blir viktigt att tänka på även när regnet kommer för att då kunna utnyttja dem optimalt.

Förläng betessäsongen

Råg, foderraps och/eller westerwoldiskt/italienskt rajgräs är ett alternativ för att få bete till hösten och på så sätt förlänga betessäsongen.

Vallskörd

Eftersom många av vallarna är hårt nerbrända, kommer det att ta tid att få igång tillväxten, när väl nederbörd kommer. Tänk att det tar cirka tre veckor för att gräset ska börja växa i de värst drabbade områdena. Under denna tid har man möjlighet att kompletteringsgödsla efter behov.

Analysera nitrathalten på alla årets grovfoderpartier

När växter stressas ackumuleras nitrat i växten på grund av att nitrat-till-proteinomvandlingen störs.

På grund av detta bör en nitratanalys tas på alla årets grovfoderpartier. Färsk helsäd av raps och spannmål kan hålla höga nitrathalter. Den största risken för höga nitrathalter efter svår torka är efter ett regn. Då börjar rötterna snabbt absorbera nitrat och det krävs en till två veckor för att nitratet ska kunna omvandlas till låga nivåer, förutsatt att andra väderfaktorer är optimala.

Vid nitratvärden över 3 gram per kilo torrsubstans bör man kontakta sin foderrådgivare för eventuella åtgärder. Värden över 6 gram per kilo torrsubstans anses giftiga. Symtom på nitratförgiftning hos djuren är nedsatt aptit, rinnande ögon och diarré. Akut förgiftning leder till syrebrist hos djuret med ansträngd andning, muskelskakningar, svaghet och kollaps följt av död.

Bryt inga äldre vallar i höst förrän insådd bedöms okej

Bryt inga vallar förrän årets insådder är inspekterade och godkända. Förmodligen kommer många insådder att dömas ut och vissa kommer att vara luckiga. Det kan fungera att så i vallfrö om det myllas på hösten. Det brukar dock inte bli några bra vallar som ska ligga i många år och vid sådd av vallfrö i augusti kan man inte räkna med att klövern tar sig bra. Äldre vallar i kombination med sämre insådd kan komma att kräva något större grovfoderareal nästa år.

Vid missväxt på fält med insådd bör du skörda gräset tillsammans med något annat för bättre ensileringseffekt. Vänta in när regn lovas och så nytt vallfrö som måste myllas ner. Välj gårdens vallfröblandning om du tänker att vallen ska ligga flera år eller westerwoldiskt rajgräs om du enbart ska skörda/beta gräset på hösten. Gräsfröet kommer inte att gro förrän det kommer fukt.

Hacka ingen halm i år!

Många kommer att behöva komplettera grovfodret med halm. Hör gärna med spannmålsodlande grannar om det finns möjlighet att köpa deras halm. Uppmaningen är att inte hacka någon halm i år då den kan bli värdefullt foder. Genom att ammoniakbehandla den höjer du fodervärdet. Halm med mycket grönt i bör inte ammoniakbehandlas eftersom det kan bildas toxiska (giftiga) ämnen.

Strö

Torv, bark och spån är alternativ till halm som strö, men här får man vara ute i god tid att beställa hösten och vinterns behov av torvströ. Trädor med mycket ogräs duger som ströhalm.

Överlagrade balar

Det brukar ligga en del balar på gårdar som till exempel håller på att avveckla sin mjölkproduktion. Kontakta de redan nu för möjligheten att köpa balarna.

Övrigt att tänka på

 • Se över slaktanmälan, vissa slakterier har stoppat anmälningar under hösten, köerna ser bättre ut i Norrland.
 • Tillskottsutfodra unga rekryteringsdjur och dikalvar på bete med spannmål/kraftfoder för att inte tappa tillväxt.
 • Se över hur du kan minimera grovfoderåtgången, se punkten om vad vi kan erbjuda.
 • Se över möjligheterna till att låsa kraftfoderpriser, risk för prisökning.
 • Hitta spannmål att lagra in (köpa av grannar) om du tar helsäd av det som var tänkt som kärnskörd.

Vad kan vi hjälpa till med?

 • Inventera foderbehov fram till ny skörd 2019.
 • Räkna fram ett behov av skördad mängd 2018 för kommande vallskördar, helsäd, majs och halm.
 • Diskutera handlingsutrymmet på gården. Vilka grödor kan tas som helsäd, finns möjligheterna till att bärga halm?
 • Diskutera strategier för utfodring över sommaren för att minimera åtgången av ensilage, samt skötsel av beten för att utnyttja dem maximalt.
 • Diskutera möjligheten att köpa grovfoder på rot redan nu. Gräsfröhalm är ett bra alternativ till äldre ungdjur/sinkor om man har en fröodlare i närheten. Se även över möjligheten att köpa halm på sträng och lagra den.
 • Det finns möjlighet att gå in med kraftfoder ”Grov/Fiber” som kan byta ut en del av grovfodret i foderstaten. Detta minskar åtgången av ensilage redan nu.